Zlepšení kvality výuky přírodních věd a praktického vzdělávání na CZŠ Rudolfovská

 

Popis projektu:

Úplný název projektu: Zlepšení kvality výuky přírodních věd a praktického vzdělávání na CZŠ Rudolfovská
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003695
Investor: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola
Termín realizace projektu: 6 / 2016 – 6 / 2019
Celkový rozpočet projektu: 26 729 769,10
Základní údaje o stavbě: V rámci projektu bude v půdním prostoru provedena vestavba kmenové učebny, učebny přírodopisu, učebny vaření, dva kabinety a sociální zařízení pro žáky. V prostoru půdy budou provedeny nové stropní konstrukce, sádrokartonové příčky, bude provedeno zateplení celého prostoru, osazena střešní okna a zřízeny nové vikýře. Dále zde bude provedena nová elektroinstalace, rozvody vody a topení a bude zde osazena klimatizace pro nové prostory. Půdní prostor bude propojen rampou s chodbou, kde je výtah pro bezbariérový pohyb v prostorách školy. Ve vnitřním dvoře bude zřízeno ozelenělé atrium pro relaxaci žáků.

Cíle projektu

Základním celkovým cílem projektu je na Církevní základní škole zajistit pro všechny současné i budoucí žáky školy rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností. Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Z pohledu zajištění vnitřní konektivity škol, kvalitního připojení k internetu a případně pořízení digitálních vzdělávacích zdrojů výuky bude kladen důraz na zvýšení kvality výuky prostřednictvím těchto opatření. Tento základní celkový cíl může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů:
a) Zajistit bezbariérový přístup do nově vybudované půdní vestavby a tím zpřístupnit školu a její učebny žákům s pohybovým hendikepem.
b) Vytvořit podmínky pro inkluzivní vzdělávání pomocí navýšení počtu kmenových tříd a tím snížení počtu žáků v několika původních kmenových třídách.
c) Modernizovat strukturu počítačové sítě ve škole tak, aby byla síť zajištěna z hlediska bezpečnosti a aby bylo zajištěno dosažení požadovaných technických parametrů (vyjádřených v příloze č. 9 Specifických pravidel).
d) V návaznosti na požadavky související s moderními metodami výuky a potřebami praxe zvýšit kvalitu výuky přírodopisu, IVT a pracovních činností prostřednictvím vybudování a vybavení nových odborných učeben.
e) Rozšířit možnosti pro kvalitní zájmové mimoškolní vzdělávání žáků školy v oblasti pracovních činností spojených s vařením, práce s digitálními technologiemi a přírodopisu.
f) Nabídnout tyto nové výukové prostory i ostatním školám (inspirace, motivace, spolupráce).
g) Obohatit venkovní prostor o odpočinkovou zónu a přispět tak k tomu, aby žáci získali správné návyky i v oblasti odpočinku a relaxace.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU