Výstavba nových učeben a bezbariérové zpřístupnění budovy Biskupského gymnázia

 

Popis projektu:

Úplný název projektu: Výstavba nových učeben a bezbariérové zpřístupnění budovy Biskupského gymnázia
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002616
Investor: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola
Termín realizace projektu: 4 / 2016 – 12 / 2018
Celkový rozpočet projektu: 20 792 595,00
Základní údaje o stavbě: V rámci projektu budou v půdním prostoru zřízeny dvě nové učebny, dva kabinety, sklad učebny chemie a sociální zařízení. V prostoru půdy budou provedeny nové stropní konstrukce, sádrokartonové příčky, bude provedeno zateplení celého prostoru, osazeny střešní okna a vyměněna stávající okna. Dále zde bude provedena nová elektroinstalace, rozvody vody a topení a bude zde osazena klimatizace pro nové prostory. Ve dvorní části školy bude zřízen nový výtah pro bezbariérové zpřístupnění školy. Na chodbách budou osazeny elektrické schodišťové plošiny pro překonání výškových rozdílů, čímž bude zajištěn bezbariérový přístup do celé školy. Ve vnitřním dvoře bude zřízeno ozelenělé atrium pro relaxaci studentů.

Cíle projektu

Základním celkovým cílem projektu je prostřednictvím vybudování kvalitní a dostupné infrastruktury na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna zajistit pro všechny současné i budoucí žáky školy rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit jejich reálnou uplatnitelnost na trhu práce. V rámci plnění tohoto cíle bude v projektu kladen důraz na vytváření materiálně technických podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků a informačních a výpočetních technologií tak, aby vše probíhalo v souladu s požadavky trhu práce. Tento základní celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 2.4. IROP může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů. Tyto dílčí specifické cíle projektu jsou následující:
a) Zajistit bezbariérový přístup do hlavní budovy školy a do nově vybudované půdní vestavby a tím zpřístupnit školu a její učebny žákům s pohybovým hendikepem.
b) Modernizovat strukturu počítačové sítě ve škole tak, aby byla síť zajištěna z hlediska bezpečnosti a aby bylo zajištěno dosažení požadovaných technických parametrů (vyjádřených v příloze č. 11 Specifických pravidel).
c) Odstranění dopravních rizik spojených s přesuny žáků z budovy gymnázia do jiné budovy za účelem výuky IVT a posílení efektivity výuky.
d) V návaznosti na požadavky trhu práce a potřeby sociálních partnerů zvýšit kvalitu výuky IVT a cizích jazyků prostřednictvím vybudování a vybavení nové učebny a vybavení stávající učebny IVT.
e) Nabídnout tato modernizovaná pracoviště i ostatním místním a okolním školám (inspirace, motivace, spolupráce).f) Zvýšit kvalitu a estetickou úroveň venkovního prostranství v těsném okolí školy.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU