Revitalizace kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky

 

Popis projektu:

Úplný název projektu: Revitalizace kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004513
Investor: Římskokatolická farnost Strakonice
Termín realizace projektu: 4 / 2016 – 2 / 2023
Celkový rozpočet projektu: 55 241 528,00
Základní údaje o stavbě: V rámci projektu bude provedena oprava střech kostela a věže – oprava poškozených dřevěných prvků, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, oprava fasády a truhlářských prvků na fasádě tj. oken a dveří, také bude provedena restaurátorská oprava vitráží. Hlavní přístupové schodiště bude opraveno. V interiéru budou opraveny podlahy v kostele sakristii i na kůru. Bude provedena lokální oprava vnitřních omítek a následná výmalba celého kostela. V zádveří hlavního vstupu budou osazeny mříže k vytvoření volného prostoru pro veřejnost pro možnost prohlídek. V kostele bude provedena oprava elektroinstalace a elektronického zabezpečovacího systému. Budou opravena vnitřní schodiště. Bude restaurován mobiliář z interiéru kostela.

Cíle projektu

Výstupem projektu a zároveň splněným cílem bude „Revitalizace kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky“. Realizace projektu pak umožní zachovat kulturní dědictví pro další generace. Výstup projektu je navázaný na indikátory výstupu specifikované dále.
Výstup projektu: 1 revitalizovaný objekt (kostel sv. Prokopa ve Strakonicích)
Úspěšnou realizací dále budou splněny i specifické cíle projektu (slovní popis splnění cíle):
– Zvýšit počet revitalizovaných památek ve Strakonicích. Kostel je součástí národní
kulturní památky hrad Strakonice, všichni vlastnící částí této památky, ŘKF Strakonice, město Strakonice, Jihočeský kraj investují do revitalizace hradu za účelem zvýšení jeho návštěvnosti cílovými skupinami občanů, návštěvníků.
– Zatraktivnit nabídku kulturních a společenských akcí, turistických produktů (realizace
projektu přispěje k rozvoji tradiční zahájení turistické sezóny, festivaly, koncerty, Noc kostelů, Den památek, a další.
– Dále bude mít celková revitalizace místa pozitivní dopad na rozvoj spolupráce např.
v oblasti cestovních ruchu a destinačního managementu při tvorbě turistických balíčků
– Zvýšit spokojenost věřících a dalších občanů – zvýšení atraktivity místa, sounáležitosti místních (po realizaci projektu v provozní fázi)
– Digitalizovat památku – zdokumentování památky, umožnění virtuální návštěvy
památky (uchování pro další generace, upoutávka pro fyzickou návštěvu)
– Vybudovat expoziční prostory a depozitář v prostorách památky (po realizaci projektu
bude mít kostel vlastní depozitář)
– Zabezpečit památku (mechanické zabezpečení v podobě mříže a elektronický
zabezpečovací systém)

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU