Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení návštěvnosti památky

 

Popis projektu:

Úplný název projektu: Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení návštěvnosti památky
Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000349
Žadatel: Římskokatolická farnost Albrechtice nad Vltavou
Termín realizace projektu: 4 / 2015 – 9 / 2019
Celkový rozpočet projektu: 13 084 554,00
Základní údaje o stavbě: V rámci projektu bude provedena oprava střechy s výměnou klempířských prvků a oprava fasády, budou restaurovány malby na fasádě, opraveny truhlářské prvky – okna, dveře. V interiéru kostela budou opraveny omítky, restaurovány fresky, dále bude provedena výměna elektroinstalace, vč. ozvučení a EZS. V boční lodi bude zřízena zimní kaple. V kostele bude restaurován dřevěný mobiliář – kazatelna, sochy, svícny, a dále budou restaurovány kovové prvky – křížky, mříže, kování dveří.

Cíle projektu

Výstupem projektu a zároveň splněným cílem projektu bude „Revitalizovaný kostel svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení návštěvnosti památky“. Realizace projektu pak umožní zachovat kulturní dědictví pro další generace. Výstup projektu je navázaný na indikátory výstupu. Výstup projektu: 1 revitalizovaný objekt (kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích). Úspěšnou realizací dále budou splněny i specifické cíle projektu (více ve Studii proveditelnosti k projektu, kapitola 10. VÝSTUPY PROJEKTU). Výsledkem projektu bude zvýšení počtu návštěvníků památky prostřednictvím revitalizace kostela sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou. Výsledek projektu odpovídá indikátoru výsledku pro SC 3.1 Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné, přičemž vstupné do kostela není v současné době plánováno (plánován vstup zdarma). Integrovaná strategii podpory kultury do roku 2020: S problémy identifikovanými v této strategii se potýká i předkládaný projekt. Jeho realizace pak přispěje k naplnění těchto oblastí strategie resp. specifických cílů. Specifické cíle:

– Zlepšit stav národních kulturních památek a podpořit naplňování Úmluv UNESCO v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví.

– Vybudovat odborné a technické zázemí objektů prezentujících kulturní bohatství, zajistit zabezpečení objektů i jejich kulturního obsahu, jejich bezpečnou dostupnost a bezbariérovost.

– Vytvořit organizační a technické předpoklady pro digitalizaci kulturního dědictví za účelem jeho záchrany, ochrany, trvalého uchování, zpřístupnění a dalšího využití.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU