Vnitřní oznamovací systém

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉHO

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon
o ochraně oznamovatelů“), byl na Biskupství českobudějovickém (dále jen „BCB“) zřízen vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého můžete podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v na BCB již došlo, nebo má v budoucnu dojít.

 Komu je vnitřní oznamovací systém určen

Vnitřní oznamovací systém BCB je určen (i) osobám které jsou zaměstnanci v pracovněprávním vztahu[1], (ii) osobám ustanoveným do funkce dekretem biskupa českobudějovického, (iii) osobám konajícím
u BCB dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, (iv) osobám ucházejícím se o práci  nebo jinou obdobnou činnost (dobrovolnická činnost, odborná praxe nebo stáž), a které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti nebo s výkonem funkce vzniklé rozhodnutím biskupa českobudějovického.

BCB upozorňuje, že v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému od osoby, která pro BCB nevykonává práci či jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), písm. b), písm. h) nebo písm. i) zákona o ochraně oznamovatelů. Tímto není dotčeno přijímání oznámení od osob ustanovených do funkce dekretem biskupa českobudějovického.

Jaké jednání může být předmětem oznámení

Dle zákona o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení, která bude obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo  nebo má dojít na BCB a které:

  1. má znaky trestného činu;
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč;
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo;
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti dle specifikace ust. § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámením není ta část oznámení, která obsahuje informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství. (ust. § 3 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů)

Za oznámení se rovněž nepovažují oznámení týkající se porušení Kodexu CIC či jiných církevních předpisů.

Možné způsoby podání oznámení

Oznámení lze podat níže uvedenými způsoby:

  • odesláním prostřednictvím elektronické pošty na adresu klabouchova@ak-koutnik.cz
  • vložením do schránky, která je označena „Schránka pro příjem oznámení možného protiprávního jednání Biskupství českobudějovického dle zákona o ochraně oznamovatelů“, a která je umístěna v prostorách vstupní haly na BCB; na adrese Biskupská 132/4, 370 01 České Budějovice;
  • odesláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu BCB, Biskupská 132/4, 370 01 České Budějovice; obálka obsahující oznámení musí být viditelně označena slovy „OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ“;
  • ústním podáním, a to:
  • prostřednictvím telefonního hovoru na tel. 606373148; o takto učiněném oznámení bude pořízen záznam anebo zvuková nahrávka; zvuková nahrávka může být pořízena pouze se souhlasem oznamovatele
  • prostřednictvím osobní schůzky; žádost o osobní schůzku je možné učinit telefonicky na č. 606373148 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu klabouchova@ak-koutnik.cz

Nezávazný a pomocný Formulář pro podávání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je k dispozici ZDE (pro účely stažení a odeslání prostřednictvím elektronické pošty/vytištění a vyplnění za účelem podání v listinné podobě).

Aby bylo možné Vaše oznámení řádně prošetřit, prosíme o pečlivé vyplnění formuláře, zejména pak prosíme o přesný popis události/í (včetně uvedení veškerých souvisejících skutečností), kterou/é považujete za protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má v budoucnu na BCB dojít. Současně žádáme o připojení dokumentů, které se týkají předmětné události, pokud tyto dokumenty máte k dispozici.

Oznámení lze rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti, který je dostupný na: https://oznamovatel.justice.cz/.

Určení příslušné osoby; základní povinnosti příslušné osoby

Za účelem přijímání oznámení/posuzování důvodnosti podaného oznámení/navrhování opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení BCB určuje tuto   příslušnou osobu: JUDr. Veronika Klabouchová, tel. č. 606373148, e-mail:  klabouchova@ak-koutnik.cz

Příslušná/é osoba/y má/mají povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla/ly při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon o ochraně oznamovatelů nestanoví jinak.

Ochrana oznamovatele

Oznamovateli náleží dle příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů ochrana před odvetnými opatřeními.

Anonymní podání, přestupky

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou pravdivé. Podání vědomě nepravdivého oznámení je dle ust. § 23 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů přestupkem. Oznámení bez identifikačních údajů oznamovatele se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona
o ochraně oznamovatelů.

[1] Prací nebo jinou obdobnou činností se rovněž rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.