Biskupové

Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.
(od r. 2015, sídelní biskup)

Narodil se 10. května 1961 v Brně a vyrůstal v prostředí křesťanské rodiny. Po složení maturitní zkoušky v roce 1986 se během následujících let třikrát hlásil do kněžského semináře v Litoměřicích – a protože nebyl přijat, rozhodl se k emigraci. Teologii studoval na Papežské Lateránské univerzitě v Římě a kněžské svěcení přijal 16. července 1994 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Po dosažení licenciátu na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě začal od roku 1996 vyučovat patristickou literaturu a spiritualitu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Pastoračně působil nejprve jako kaplan v Českých Budějovicích a poté v Jindřichově Hradci; administrátorem ve Veselí nad Lužnicí a okolních farnostech se stal v roce 1997. Roku 2008 dosáhl doktorátu na Katolické univerzitě v Ružomberku a vedle řádné pastorační činnosti se věnoval i duchovnímu doprovázení členů »Fatimského apoštolátu« a »Neokatechumenátní cesty«. Od roku 2008 byl členem sboru konzultorů českobudějovické diecéze; v roce 2011 byl jmenován vikářem táborského vikariátu a následujícího roku byl jmenován sídelním kanovníkem katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Dne 19. března 2015 byl Svatým otcem Františkem jmenován diecézním biskupem českobudějovické diecéze.

Biskupské svěcení proběhlo v sobotu dne 13. června 2015 v českobudějovické katedrále.

Mons. Mgr. Pavel Posád

(od r. 2008, světící biskup)

Foto: Marie Košinová

Biskupské heslo: Zajeď na hlubinu (Lk 5,4).

Narodil se 28. června 1953 v Budkově, okr. Třebíč. Pokřtěn byl v kostele sv. Martina v Budkově 1. července téhož roku. Pochází ze sedmi sourozenců, nejstarší bratr zemřel ve věku dvou let. Rodiče pracovali v zemědělství. Po ukončení Základní školy v Budkově pokračoval ve studiu na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Po maturitě v roce 1972 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze, se sídlem v Litoměřicích. Absolutorium obdržel v roce 1977 a 26. června 1977 byl v Brně vysvěcen biskupem Josefem Vranou na kněze pro brněnskou diecézi. Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan nejdříve v Pozořicích, potom v Brně – Židenicích a v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích, okr. Hodonín. Po dvou letech byl na žádost tehdejší státní správy přeložen do pohraniční farnosti Drnholec, okr. Břeclav. V roce 1989 byl ustanoven duchovním správcem v Třešti. Po pádu komunistické totality se stal farářem u sv. Tomáše v Brně. Po třech letech byl jmenován spirituálem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře. Diecézním biskupem v Litoměřicích byl jmenován 24. prosince 2003, biskupské svěcení přijal v litoměřické katedrále sv. Štěpána 28. února 2004. Papež Benedikt XVI. jmenoval 26. ledna 2008 biskupa Pavla Posáda světícím biskupem českobudějovické diecéze a udělil mu titulární stolec ve Ptuji (Slovinsko). Intronizován byl 8. března 2008.

3. února 2012 byl Mons. Pavel Posád zvolen novým proboštem Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a do této funkce byl slavnostně instalován v neděli 19. února 2012 v klášterním kostele Panny Marie. V současné době je také delegátem pro mládež při ČBK, členem Rady pro charitu při ČBK, prezidentem Charity ČR a členem Komise pro kněžství při ČBK.