Obnova poutního areálu v Římově za účelem zvýšení návštěvnosti památky

Popis projektu:

Obnova poutního areálu v Římově za účelem zvýšení návštěvnosti památky
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004604
Římskokatolická farnost Římov
6 / 2016 – 12 / 2023
98 467 861,80
V rámci projektu obnovy poutního areálu v Římově a Pašijové cesty budou provedeny opravy krovů kostela, kaple Loreta a ambitů a bude vyměněna střešní krytina. Dále bude provedena oprava fasád a restaurování nástěnných maleb na Loretě, bude provedena oprava omítek a restaurování maleb v kostele a ambitech. V celé dvorní části dojde k rozebrání dlažby provedení odvedení dešťové vody a provedení drenáže kolem areálu a následně bude položena dlažba zpět. Bude provedeno restaurování mobiliáře a také soch z jednotlivých zastavení pašijové cesty. Budou provedeny terénní úpravy a zahrada bude upravena jako meditační pro poutníky. Bude provedena oprava ohradní zdi kolem celého areálu. V rámci pašijové cesty budou opraveny kaple jednotlivých zastavení – střechy, fasády, zajištění proti vlhkosti.

Cíle projektu

Základním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví obsaženého ve významných nemovitých kulturních památkách, tj. a) Kostela sv. Ducha a Loretánská kaple Sancta Casa pod číslem 19822/3-413. b) Křížové cesty s 25 kaplemi známé jako Římovské pašije pod číslem 17074/3-414. zapsaných do Indikativního seznamu národních kulturních památek a využít tento potenciál k vyváženému rozvoji území Českobudějovicka s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Dílčí specifické cíle projektu jsou následující:

a) Vyřešit nevyhovující stavebně technický stav poutního areálu, který se týká nejen Lorety, ambitů, věže, samotného kostela sv. Ducha, ale rovněž odvodnění kostela, dešťové kanalizace, zpevněných ploch a oplocení a vytvořit tak podmínky pro širší zpřístupnění poutního areálu návštěvníkům a místním občanům.

b) Vyřešit havarijní stav krovu nad kostelem a stav krytiny a tím zamezit dalšímu poškozování budovy vlivem propustnosti střechy a stavu krovu.

c) Zpřístupnit zahradu v zadní části poutního areálu a pomoci sadových úprav zde vytvořit příjemnou, esteticky hodnotnou volně přístupnou klidovou zónu.

d) Vyřešit nevyhovující stavebně technický stav 24 kaplí křížové cesty a zvýšit atraktivitu křížové cesty a tudíž i její návštěvnost.

e) Restaurovat originální sochy z křížové cesty a vytvořit v ambitech poutního areálu cennou expozici.

f) Restaurovat movité předměty umělecké ceny a tím zvýšit hodnotu a současně bezpečnost jejich uložení v poutním areálu.

g) Rozšířit možnosti poznání kulturních hodnot všech objektů poutního areálu, zde instalované expozice, restaurovaných prvků a křížové cesty prostřednictvím zpracování digitalizace a zveřejněním virtuální prohlídky na internetových stránkách.

h) Zvýšit bezpečnost poutního areálu a jeho objektů před poškozením a násilným vniknutím pomocí instalace elektronického zabezpečovacího zařízení.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

 

Virtuální prohlídka areálu v Římově.