Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích za účelem zvýšení návštěvnosti památky

Popis projektu:

Úplný název projektu: Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000354
Investor: Římskokatolická farnost Prachatice
Termín realizace projektu: 12/2015 – 9/2020
Celkový rozpočet projektu: 29 353 310,00
Základní údaje o stavbě: Součástí stavebních úprav bude celková oprava a obnova fasádního pláště kostela – oprava vnějších omítek, restaurování kamenných prvků, restaurování truhlářských prvků a vitráží. V rámci opravy fasády bude provedeno restaurování fragmentu nástěnné malby „Ukřižování“. V interiéru kostela bude provedeno doplnění kamenné dlažby v presbytáři, vyměněna podlaha na kůru, bude provedena oprava zabezpečovacího systému, provedeno ozvučení. Dále bude provedena oprava omítek a výmalba celého kostela. Části omítek s nástěnnými malbami budou opraveny restaurátorským způsobem. Bude provedeno restaurování mobiliáře kostela – oltářů, křížové cesty a soch.

Cíle projektu

Výstupem projektu a zároveň splněným cílem projektu bude Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích za účelem zvýšení návštěvnosti památky. Realizace projektu pak umožní zachovat kulturní dědictví pro další generace. Výstup projektu je navázaný na indikátory výstupu. Výstup projektu: 1 revitalizovaný objekt (kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích). Úspěšnou realizací dále budou splněny i specifické cíle projektu (více ve Studii proveditelnosti, kapitola 10. VÝSTUPY PROJEKTU). Výsledkem projektu bude zvýšení počtu návštěvníků památky prostřednictvím revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích. Výsledek projektu odpovídá indikátoru výsledku pro SC 3.1 Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné, přičemž vstupné do kostela není v současné době plánováno (plánován vstup zdarma). Integrovaná strategii podpory kultury do roku 2020: S problémy identifikovanými v této strategii se potýká i předkládaný projekt. Jeho realizace pak přispěje k naplnění těchto oblastí strategie resp. specifických cílů. Specifické cíle:
– Zlepšit stav národních kulturních památek a podpořit naplňování Úmluv UNESCO v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví. – Vybudovat odborné a technické zázemí objektů prezentujících kulturní bohatství, zajistit zabezpečení objektů i jejich kulturního obsahu, jejich bezpečnou dostupnost a bezbariérovost.
– Vytvořit organizační a technické předpoklady pro digitalizaci kulturního dědictví za účelem jeho záchrany, ochrany, trvalého uchování, zpřístupnění a dalšího využití.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU