Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni

 

Popis projektu:

Úplný název projektu: Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni
Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004577
Investor: Římskokatolická farnost Třeboň
Termín realizace projektu: 10 / 2016 – 11 / 2023
Celkový rozpočet projektu: 65 634 398,00
Základní údaje o stavbě: V rámci projektu bude opravena fasáda kostela a fary, v soklových partiích bude realizována nová omítka, jinde bude omítka pouze lokálně opravena, bude proveden celkový nátěr fasády. Bude provedena oprava, výměna nebo restaurátorská oprava oken, dveří a vitráží. V Rajské zahradě budou vyměněny klempířské prvky, jinde budou opraveny, případně částečně vyměněny. Veškeré kamenné prvky budou opraveny restaurátorským způsobem. V Rajské zahradě bude provedena oprava nadzemní části studny a bude provedena nová úprava celého prostoru včetně sadových úprav. V interiéru budou provedeny opravy truhlářských prvků v sakristii, bude provedena celková oprava Křížové chodby – restaurátorská oprava výmalby, kamenných prvků, vitráží i truhlářských prvků. Bude zde provedeno nové osvětlení. Restaurátorským způsobem bude provedena oprava kaple. Na severní straně Křížové chodby bude opraven sál a předsálí se sociálním zařízením. V celém prostoru bude opraveno a doplněno zabezpečovací zařízení. Bude provedeno restaurování nástěnných maleb, kamenných prvků a kamenné podlahy Křížové chodby, obrazů, dveří, varhan a mobiliáře z kostela a fary.

Cíle projektu

Výstupem projektu a zároveň splněným cílem projektu bude obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Realizace projektu pak umožní zachovat kulturní dědictví pro další generace. Výstup projektu je navázaný na indikátory projektu. Výstup projektu: 1 revitalizovaný objekt (části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni, jedná se o jednu památku klášter Třeboň). Úspěšnou realizací dále budou splněny i specifické cíle projektu. Výsledkem projektu bude zvýšení počtu návštěvníků památky prostřednictvím revitalizace části areálu bývalého kláštera Augustiniánů, rajské zahrady a kostela sv. Jiljí a Panny Marie Královny. Výsledek projektu odpovídá indikátoru výsledku pro SC 3.1 Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné, přičemž vstupné do kostela není v současné době plánováno (plánován vstup zdarma).
Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020: S problémy identifikovanými v této strategii se potýká i předkládaný projekt. Jeho realizace pak přispěje k naplnění těchto oblastí strategie resp. specifických cílů.
PRIORITA Č. 1: KULTURNÍ BOHATSTVÍ Specifický cíl: Zlepšit stav národních kulturních památek a podpořit naplňování Úmluv UNESCO v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Projekt se zaměřuje na revitalizaci národní kulturní památky.
Specifický cíl: Vybudovat odborné a technické zázemí objektů prezentujících kulturní bohatství, zajistit zabezpečení objektů i jejich kulturního obsahu, jejich bezpečnou dostupnost a bezbariérovost. Projekt obsahuje rekonstrukci expozičních prostor, zpřístupnění prostoru sakristie a kůru, elektronické a další zabezpečení.
PRIORITA Č. 2: ECULTURE Specifický cíl: Vytvořit organizační a technické předpoklady pro digitalizaci kulturního dědictví za účelem jeho záchrany, ochrany, trvalého uchování, zpřístupnění a dalšího využití. Projekt obsahuje digitalizaci památky.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU