Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

Popis projektu:

Úplný název projektu: Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům
Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000341
Investor: Římskokatolická farnost Blatná
Termín realizace projektu: 8/2015 – 10/2019
Celkový rozpočet projektu: 20 101 265,40
Základní údaje o stavbě: V rámci projektu bude provedena oprava krovů a výměna střešní krytiny a klempířských prvků na kostele i věži, opravena fasády a truhlářské prvky včetně vitrážových oken a bude provedena drenáž kolem kostela. V interiéru bude provedena oprava vnitřních omítek, výměna svítidel, výmalba kostela, restaurování varhan, obrazů a kamenných soch. Kolem celého areálu kostela se hřbitovem bude opravena ohradní zeď a v areálu budou provedeny chodníky.

Cíle projektu

Základním celkovým cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví obsaženého v kostele sv. Jana Křtitele a v přilehlém areálu hřbitova v Paštikách a využít ho k vyváženému rozvoji území Blatenska s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Tento základní celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 3.1. Integrovaného regionálního operačního programu může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů. Tyto dílčí specifické cíle projektu jsou následující:
a) Vyřešit nevyhovující technický stav exteriérů kulturní památky (kostel sv. Jana Křtitele a přilehlý hřbitov) zapsané na indikativním seznamu národních kulturních památek.
b) Obnovit interiéry kostela sv. Jana Křtitele, restaurovat některé prvky výzdoby kostela a vytvořit technické podmínky pro jeho zpřístupnění návštěvníkům
c) Vytvořit a uvést do praxe systém pro zpřístupnění kostela návštěvníkům tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu pro návštěvníky na jedné straně a maximální ochrany kulturních hodnot kostela
d) Obohatit nabídku historicko – kulturních zajímavostí kostela o expozici obsahující restaurované prvky
e) Rozšířit možnosti poznání kulturních hodnot kostela a přilehlého areálu prostřednictvím zpracování digitalizace památky a zveřejněním virtuální prohlídky na internetových stránkách

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU