Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek

 

Popis projektu:

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000362
Římskokatolická farnost Kájov
8 / 2015 – 11 / 2019
25 908 404,00
V rámci projektu bude provedena oprav krovu kostela a věže, vyměněna střešní krytina a klempířské prvky, opravena fasáda kostela včetně restaurování maleb na fasádě, kamenných prvků, vitráží, truhlářských a kovářských prvků. Kolem kostela bude provedena drenáž a bude odvedena dešťová voda do kanalizace. V kapli sv. Jana Nepomuckého bude zrestaurován hlavní oltář, kazatelna a vestavěná skříň a bude provedena výmalba kaple. Zároveň bude provedena úprava prostranství kolem kostela s vytvořením klidové zóny pro poutníky.

Cíle projektu

Základním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví obsaženého v národní kulturní památce, kostele Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově zapsané na seznamu Národních kulturních památek, číslo rejstříku 31178/3 – 1316 a využít ho k vyváženému rozvoji území Českokrumlovska s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Tento základní celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 3.1. Integrovaného regionálního operačního programu může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů. Tyto dílčí specifické cíle projektu jsou následující:
a) Vyřešit nevyhovující technický stav krovů, střech a fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie.
b) Vyřešit nevyhovující odtok dešťové vody, která v současnosti vytéká na povrch vozovky, kde působí problémy při dopravě.
c) Obnovit interiéry kaple sv. Jana Nepomuckého, restaurovat vybrané prvky mobiliáře kaple a vytvořit technické podmínky pro jeho zpřístupnění návštěvníkům.
d) Obnovit sadovými úpravami parkové plochy kolem kostela.
e) Vytvořit a uvést do praxe systém pro sledování návštěvnosti a zpřístupnění kaple sv. Jana Nepomuckého návštěvníkům tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu pro návštěvníky na jedné straně a maximální ochrany kulturních hodnot kostela a kaple.
f) Rozšířit možnosti poznání kulturních hodnot kostela, kaple a přilehlého areálu prostřednictvím zpracování digitalizace památky a zveřejněním virtuální prohlídky na internetových stránkách.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

 

O obnoveném kostele v Kájově vyšel 21. 6.  2023 článek v Deníku Extra (Cesty městy Jihočeským krajem).

Článek si můžete přečíst ZDE.