Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek

 

Popis projektu:

Úplný název projektu: Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek
Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360
Investor: Biskupství českobudějovické
Termín realizace projektu: 9 / 2015 – 8 / 2020
Celkový rozpočet projektu: 63 536 278,00
Základní údaje o stavbě: V rámci projektu obnovy bude provedena oprava krovů a výměna střešní krytiny severní boční lodi kostela a bude opravena fasáda celého kostela včetně restaurování vitrážových oken, kamenických a truhlářských prvků. Bude opravena střecha a fasáda Bílé věže. Na klášteře bude provedena oprava krovů a výměna krytiny a klempířských prvků na střechách nad vnitřním ambitem, východní stranou kláštera a nad vstupem a sakristií. Bude provedena oprava fasády celého kláštera, opraveny nebo vyměněny truhlářské prvky a restaurovány kamenné prvky. Kolem kláštera bude provedeno drenážní odvodnění. Bude opraveno vstupní schodiště do objektu kláštera a upravena zahrada na parkánu. Prostor předzahrádky kolem Bílé věže bude celý upraven – bude provedena výměna sítí (voda, elektroinstalace, plynovod) a dojde ke snížení terénu s předlážděním a novým uspořádáním chodníčků. V prostoru předzahrádky budou instalovány lavičky a provedena výsadba stromů a keřů růží. V interiéru budou zrestaurovány lavice z kostela a sakristijní skříň.
Cíle projektu
Základním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví obsaženého v Národní kulturní památce, bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie a využít ho k vyváženému rozvoji území Českých Budějovic a Jihočeského kraje s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Tento základní celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 3.1. Integrovaného regionálního operačního programu může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů. Tyto dílčí specifické cíle projektu jsou následující:
a) Vyřešit nevyhovující a v některých případech havarijní stav krovů a střech nad ambitem, severní boční lodí kostela a sakristie.
b) Vyřešit nevyhovující a v podstatě havarijní stav fasád v celém rozsahu pláště kláštera a kostela.
c) Vyřešit opravu východního křídla bývalého Dominikánského kláštera.
d) Cílem je zrestaurovat exteriérové (vitráže, kamenné prvky, dveře) a interiérové prvky (kostelní lavice, sakristijní skříň) a nabídnout je návštěvníkům ke shlédnutí. Zvlášť v případě sakristijní skříně se bude jednat o významný počin.
e) Upravit parkovými úpravami parkán a zpřístupnit jej návštěvníkům kláštera.
f) Zpřístupnit návštěvníkům krovy nad severní boční lodí kostela.
g) Vytvořit a uvést do praxe systém pro sledování návštěvnosti kláštera a kostela a posílit jeho elektronickou ostrahu tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu pro návštěvníky na jedné straně a maximální ochrany kulturních hodnot kláštera a kostela.
h) Rozšířit možnosti poznání kulturních hodnot kláštera a kostela prostřednictvím zpracování digitalizace památky a zveřejněním virtuální prohlídky na internetových stránkách.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA (před rekonstrukcí a po rekonstrukci)