Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí

ROP – Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Oblast podpory 3.2

Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Popis projektu:

Předmětem projektu je zlepšení stavu památkově chráněného objektu dekanského kostela Povýšení svatého Kříže ve Veselí nad Lužnicí s cílem rozšíření služeb cestovního ruchu a využití kulturně-historického potenciálu ve městě. Objekt je nemovitou kulturní památkou ve smyslu § 42 odst. 1 zákona c. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zapsanou do státního seznamu kulturních památek. Vnější fasáda kostela spolu se schodišti a opěrnou zdí je v současné době v nevyhovujícím stavu. V rámci projektu dojde k rekonstrukci fasády kostela, kamenné hrobky a rekonstrukci fasády věže včetně jejího zpřístupnění veřejnosti. Dále se bude jednat o zadláždění prostranství kolem kostela, úpravu schodišť a sanaci zdí okolo kostela a fary. Součástí projektu je i umístění informačního kiosku, obnovení Křížové cesty, na nádvoří kostela, úpravy vnějšího osvětlení kostela a prostoru v jeho okolí.

Zpřístupněním kostelní věže veřejnosti a umístěním informačního kiosku dojde k vytvoření nových služeb v oblasti turistického ruchu. Bude se tedy jednat o přímý přínos na rozvoj služeb cestovního ruchu v regionu. Stejný pozitivní dopad bude mít bezesporu i noční osvětlení kostela, který je díky svému umístění na kopci vidět z širokého okolí. Revitalizovaný kostel zvelebí historické jádro města a zvýší tak prestiž města Veselí nad Lužnicí.

Kostel Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí je významnou kulturně-historickou památkou a duchovním střediskem města. Komunikace a prostranství u kostela jsou obyvateli i návštěvníky města intenzivně využívány. Na projekt jsou vázány další aktivity: jedná se o rekonstrukci bývalé márnice sousedící v těsné blízkosti kostela, která posléze bude sloužit jako obřadní síň pro civilní pohřby.

Technické a technologické řešení projektu

1. Technické a technologické řešení projektu, použitá technologie

Předmětem projektu je zlepšení stavu památkově chráněného objektu děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu kostela, kamenné hrobky a rekonstrukci fasády věže poničené vichřicí Kiril a Emma včetně jejího zpřístupnění veřejnosti. Dále se bude jednat o zadláždění, úpravu schodišť a sanaci zdí okolo kostela a fary. Součástí projektu je i umístění informačního kiosku, obnovení křížové cesty, vše na nádvoří kostela, úpravy vnějšího osvětlení kostela a prostoru v jeho okolí.

1.1. Rekonstrukce kostela
 • Při rekonstrukci fasády kostela dojde k vyčištění spár zdiva a drenáži. Do výšky cca 2 m bude nanesena nová sanační omítka, bude provedena výměna betonových zákrytových soklů za kamenné a oplechování čtyř okenních parapetů, fasáda kostela bude celkově sjednocena nátěrem.
 • Prostor v okolí kostela bude spádováním odvodněn do kamenného žlabu ve formě elipsy okolo kostela a podlahových vpustí. Při zdech kostela a bude provedena drenáž. Bude revidováno zaústění všech dešťových svodů střechy kostela na odvod do kanalizace.
1.2. Rekonstrukce kamenné hrobky ze žulových bloků a očištění dvou soch
 • Bude vyčištěn vnitřek hrobky, a vytvořeno nové založení pro nosné konstrukce, nově dány krycí desky z vápenické žuly.
 • Obě sochy budou očištěny.
1.3. Zadláždění hlavní i vedlejší pochozí plochy nádvoří
 • Dláždění bude pojícím prvkem celého prostoru. V maximální míře bude obnovena původní valounová (křemen, buližník) dlažba, v trasách intenzivního provozu bude realizována dlažba z nepravidelných žulových (Mrákotín) odseků s pochozí štípanou plochou.
 • Valounová dlažba okolo obvodových zdí kostela bude ohraničena elipsou kostela opsanou. V trase elipsy proběhne odvodňovací žulový žlábek spádovaný k podlahovým vpustem Zóny valounové dlažby při opěrných a ohradních zdech budou předcházet v odseky volně bez jakéhokoliv pevného rozhraní.
1.4. Zpřístupnění vyhlídkové věže
 • Bude rekonstruována dřevěná konstrukce schodiště a podest.
 • Bude vytvořena nová pochozí plocha na klenebné kápi věže.
 • Bude provedena částečná oprava fasády věže zničené po vichřici Kiril a Emma.
1.5. Sanace zdí
 • Za opěrnými zdmi bude provedena drenáž. Bude demontována kamenná koruna zdi, prvky očištěny tlakovou vodou bez abraziv, impregnovány a po znovu provedení kameno-cihelné zídky opět osazeny. Nesoudržná kameno-cihelná zídka bude snesena v mocnosti asi 0,9 m od horní hrany zdi a bude znovu vyzděna.
 • Ohradní zdi budou sanovány. Jejich paty drenážovány, po oklepání nesoudržných omítek očištěny a znovu omítnuty. Koruny budou z taškové krytiny.
 • Ve stávajících nikách ohradních zdí za kostelem budou obnovena „Obnovení křížové cesty“. Jedna nika, zaniklá při vybourání otvoru vrat z farního dvora, bude nahrazena nově vytvořenou nikou respektující rytmus nik stávajících.
1.6. Rekonstrukce hlavního a bočního schodiště
 • Kamenná schodiště budou demontována, jednotlivé prvky očištěny tlakovou vodou bez abraziv, impregnovány a znovu osazeny na železobetonový základ. Chybějící elementy budou doplněny novými kamenickými výrobky z materiálu identického s původním, tedy z vápenické žuly. Takto budou též nahrazeny betonové stupně schodiště před vstupem do kostela stupni kamennými s kamenicky provedenou rampou pro kočárky.
1.7. Informační kiosek
 • Bude pevně spjat se zemí. Technické parametry budou součástí zadávací dokumentace na výběrové řízení dodavatele stavby. Podmínkou je vybavení kiosku audiovizuálním interaktivní programem.
1.8. Lavičky
 • Budou umístěny na nádvoří kostela a budou pevně spjaty se zemí.
1.9. Osvětlení kostela a jeho bezprostředního okolí
 • Budou umístěny 3 sloupy s osvětlením na nádvoří objektu a celkem 15 osvětlení zapuštěných v úrovni dlažby. Technické parametry budou součástí zadávací dokumentace.

Fotogalerie

 • Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí – před opravou
 • Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí – během stavby
 • Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí – po dokončení