Rekonstrukce kostela Proměnění Páně v Žihobcích

I. práce přípravné – projekce rekonstrukce objektu

V devadesátých letech 20. století a v prvních letech století následujícího docházelo k chátrání a poškozování objektu kostela ve stále větším rozsahu, do stavby zatékalo na několika místech, nejvíce v místě mezi věží a půdou chrámu, krov byl z podstatné části shnilý, okapy neplnily svou funkci. Stav oken odpovídal stáří stavby, vnitřní výmalby byly na mnohých místech neznatelé, vlhkost kostela poznamenávala stav omítek. Venkovní omítky opadávaly, k porušování vnějšího pláště kostela přispělo i kabelové vedení nízkého napětí umístěné v období elektrifikace na fasádě kostela.

Díky vstřícnému přístupu diecézního stavebního technika p. Miroslava Mourečka a administrátora farnosti P. Jindřicha Hyblera a jejich konzultacím se stavebním oddělením Biskupství českobudějovického bylo rozhodnuto učinit nezbytné kroky k záchraně této církevní a historické památky, která je dominantou celého kraje.

Prvním nezbytným krokem v roce 2007 bylo vybrat projekční firmu, která by dostatečně pravdivě zdokumentovala technický a stavební stav objektu, navrhla optimální způsob rekonstrukce podle známých technických metod a v přijatelné cenové hladině akci ocenila.

Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy:
– firma Ing. Tomáš Kostohryz, Štěnovice
– firma KSI Plzeň
– firma Ing. Sommer, Praha

Podle předložených nabídek ceny projektové dokumentace včetně nezbytných průzkumů (kritérium výběru) byla vybrána firma Ing. Kostohryze. Tato firma má v této oblasti reference solidní projekční firmy, která odvádí odpovědnou a finančně dostupnou odbornou projekční činnost včetně technické pomoci při získávání technických podkladů a souhlasů dalších účastníků řízení k získání stavebního povolení k akci.

Práce na dokumentaci započaly v průběhu roku 2007, souběžně bylo požádáno o vydání stavebního povolení na tuto akci.

Dokumentace byla dokončena a předána v průběhu III. čtvrtletí roku 2007, stavební povolení bylo vydáno Městským úřadem v Sušici, odbor výstavby a územního plánování pod zn. 4260/07 dne 16. listopadu 2007.

Nic nebránilo v úmyslu započít s opravou.

II. zpracování žádosti o dotaci

1. pokus 2008

Úkolem zpracování žádosti o dotaci po dohodě s novým administrátorem farnosti P. Miroslavem Nikolou a generálním vikářem Biskupství českobudějovického P. Janem Baxantem se ujal jeden ze žihobeckých farníků – Ing. Karel Baumruk, původním povoláním ekonom, který v té době podnikal a současně pracoval na pozici místostarosty žihobecké obce ve volebním období 2006-2010.

Představil svou vizi zpracovat žádost o dotaci z finančních prostředků Regionálních operačních programů, jež v období 2007 – 2013 obsahovaly poměrně velké prostředky, které byly mimo jiné určeny právě k účelu, ke kterému farnost tyto prostředky chtěla využít – Rozvoj turistického ruchu a záchrana kulturního dědictví. K tomuto titulu směřovala snaha zpracovat žádost, podat ji a po případném kladném vyhodnocení tím získat prostředky na opravu kostela.

Ing. Karel Baumruk představil projekt „Rekonstrukce kostela Proměnění Páně v Žihobcích“ několika firmám zabývajícím se odborným zpracováním žádostí o dotace. Z nabídek těchto firem pak byla vybrána Regionální rozvojová agentura, o.p.s. Stachy, která žádost o dotaci zpracovala a podala ji v průběhu roku 2008 do 4. kola výzvy ROP k vyhodnocení Regionální radou Plzeň. Žádost nebyla hodnocena pro formální nedostatky a neuspěla.

Zpracovatelé byli zklamáni výsledkem, Ing. Karel Baumruk o správnosti svého záměru opětovně přesvědčil jak administrátora farnosti, tak i odpovědné pracovníky na Biskupství českobudějovickém a zahájil neprodleně práce na žádosti pro rok 2009. Byl jmenován do pozice koordinátora žádosti.

2. pokus 2009

Koordinátor žádosti se zarputilostí jemu vlastní rozhodl najít prostřednictvím klasického výběrového řízení (tak jak jej pravidla ROP předepisovala) optimální odbornou firmu, která má zkušenost se zpracováním žádostí o prostředky z ROPu a zároveň transparentní výsledky v této činnosti.

Ve výběrovém řízení navštívil 10 odborných firem v západních a jižních Čechách a po konzultaci s nimi byly výzvy tři z těchto firem k podání nabídky. Hlavním hodnotícím kritériem byla nabídnutá cena. Firmy se umístily v následujícím pořadí:

1. DAOS Consulting, s.r.o.
2. Raven Advisory, a.s.
3. KP Projekt, s.r.o.

Po vyhodnocení výběrového řízení se Ing. Karel Baumruk pustil neprodleně do práce s pověřenou pracovnicí firmy Daos Consulting, s.r.o. paní Hanou Hauerovou. Byly stanoveny prioritní cíle žádosti, harmonogram plnění jednotlivých částí a dodání nezbytných technických podkladů.

Byly dopracovány části žádosti, které u žádosti 2008 vůbec nebyly zpracovány:

– stanoviska Svazu tělesně postižených k přístupovým cestám pro imobilní občany
– Rozvojové programy Obce Žihobce
– Rozvojový program Mikroregionu Pošumaví, který sdružuje 14 obcí vč. Žihobec

smlouvy o partnerství na rekonstrukci kostela a udržitelnost projektu:

– Biskupství českobudějovické
– Obec Žihobce
– Svazek obcí v Pošumaví /zmíněný Mikroregion/
– Městské kulturní středisko Sušice

Byla zpracována rozhodnující část žádosti:

– provedeno výběrové řízení na výkon činnosti technického dozoru akce
– vybrán p. Vladislav Kopecký
– provedeno výběrové řízení na dodavatele stavební akce
– vybrána firma Madruzzo a.s., Mariánské Lázně Obě VŘ provedla kvalifikovaná společnost pro inženýrské a cenové poradenství
– firma Stavební poradna,s.r.o., České Budějovice

Společenskou potřebu projektu vyjádřilo i opětovné setkání občanů Žihobecka dne 12. června 2009, kde zpracovatelé projektu seznámili návštěvníky s obsahem a návrhem žádosti k realizaci (navázalo na již uskutečněné setkání k žádosti 2008 dne 25.7.2008 – účast 45 občanů) setkání se zúčastnilo 47 občanů, kteří plně podpořili záměr Římskokatolické farnosti Žihobce v tomto úsilí. Hosty setkání byli:
– P. František Kroczek – zastupující místní farář /Řád Kapucínů Sušice/
– P. Adolf Pintíř – stávající generální vikář Biskupství českobudějovického
– Paní JUDr. Jiřina Rippelová – senátorka klatovského okresu za ČSSD „naše paní senátorka“
– Dr. Ing. Jaroslav Froulík – místní rodák, pracovník Ministerstva školství Praha

V průběhu zpracování žádosti pracoval ustanovený přípravný výbor akce „Rekonstrukce kostela Proměnění Páně v Žihobcích“ ve složení: P. Adolf Pintíř (generální vikář Biskupství českobudějovického), Ing. Dana Smolková (ekonomka diecéze), Ing. František Mrosko (hlavní stavební technik diecéze), P. Miroslav Nikola (administrátor farnosti), Ing. Karel Baumruk (koordinátor projektu).

29. 6. 2009 cca 13,45 předána žádost projektu „Rekonstrukce kostela Proměnění Páně v Žihobcích žadatele Římskokatolické farnosti Žihobce pod registračním kódem OEXPPPOOO2 do 5. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad v prioritní ose: 14.3 – Rozvoj cestovního ruchu oblast podpory: 14.3.2. – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu.

III. žádost – další vývoj

Dne 24. 7. 2009 vyzval Úřad Regionální rady soudržnosti Jihozápad Římskokatolickou farnost Žihobce k odstranění následujících nedostatků: – doložit vlastnické vztahy pro aktivitu informační systém – v podrobném rozpočtu doložit počet a strukturu výdajů ve vztahu k informačnímu systému Provedeno obratem 24. července 2009

Dne 19. 8. 2009 obdrženo: Oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti a postoupení do další fáze procesu administrace, kterou je věcné hodnocení projektu. Přiděleno registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01682

Dne 13. 11. 2009 obdrženo oznámení, že projekt byl na základě bodového hodnocení schválen Výborem Regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad.

Dne 2. 12. 2009 vyzvána Římskokatolická farnost Žihobce ke kontrole ex-ante uskutečněné dne 11. 12. 2009 s vymezením předmětu kontroly – podklady pro uskutečněná výběrová řízení eventuelně další dokumentace za účasti statutárního zástupce. Kontrola realizována – bez závad.

Dne 11. 1. 2010 potvrzena Římskokatolickou farností Žihobce navržená citace Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.

V lednu 2010 Regionální rada soudržnosti Jihozápad vyhlásila pozastavení všech procesů spojených s 5. výzvou na základě vyšetřování. V průběhu 5. výzvy měly být ovlivňovány jednotlivé procesy hodnocení a výběrů, takže až do odvolání byl proces zastaven.

Dne 11. 2. 2010 byly zahájeny hlavní stavební práce.

Dne 29. 4. 2010 Podepsán dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, ve kterém došlo k dohodě, že stavební práce budou pokračovat bez ohledu na zdroj financování.

Dne 1. 7. 2010 administrátorem farnosti (statutárním zástupcem) byl jmenován P. Ing. Petr Koutský.

Dne 2. 11. 2010 byla předána dokončená stavba.

Dne 15. 11. 2010 Obdrženo „Oznámení o schválení projektu k financování“ od Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Dne 20. 11. 2010 Slavnostní znovuotevření kostela za přítomnosti široké veřejnosti.
Video ze znovuotevření

Dne 1. 12. 2010 Uskutečněna fyzická kontrola ex-ante za účelem porovnání stavu uvedeného v žádosti Benefit se stavem skutečným. Kontrolou nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

Dne 20. 12. 2010 stavba byla zkolaudována.

Dne 24. 2. 2011 došlo k podpisu smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Dne 23. 3. 2011 Odevzdána na Regionální radu soudržnosti Jihozápad kompletní dokumentace potřebná k vyplacení prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad včetně závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu.

Webová prezentace:

Fotogalerie:

Související: