Restaurování barokního oltáře Navštívení Panny Marie v Borovanech

Obnova barokních oltářů v Borovanech

V roce 2014 se farnosti Borovany podařilo zrestaurovat dva barokní oltáře ve farním kostele v Borovanech, které byly ve velmi špatném stavu. Restaurován byl hlavní oltář Navštívení Panny Marie, pocházející z roku 1679, který někdejšímu augustiniánskému klášteru v Borovanech věnoval kníže Jan Adolf ze Schwarzenberku. Obnoveno bylo původní zlacení i polychromie soch, oltář byl ošetřen proti dřevokaznému hmyzu, citlivou obnovou prošly i oltářní malby včetně cenného hlavního oltářního obrazu vytvořeného nizozemským mistrem Fransem de Neve.

Současně s hlavním oltářem prošel rekonstrukcí i boční oltář sv. Marie Magdalény pocházející z poloviny 18. století. I zde se podařilo odstranit pozdější necitlivé přemalby, doplnit poškozené části zlacení a petrifikovat dřevořezby. Také dva obrazy z tohoto oltáře byly pečlivě restaurovány. V průběhu prací bylo učiněno několik zajímavých objevů, které nám přibližují bohaté a dramatické dějiny těchto uměleckých památek. Byly například nalezeny stopy po ohni, který částečně poničil hlavní oltář, a za menším obrazem na oltáři bočním se podařilo objevit plátno s portrétem neznámé barokní šlechtičny. Restaurátorský průzkum umožnil přesnější datování jednotlivých etap vzniku oltářů i odlišení práce různých umělců, kteří se na jejich výzdobě podíleli.

Celá akce přinesla záchranu velmi cenných kulturních památek a přispěla k důstojnému vzhledu interiéru pozdně gotického kostela v Borovanech. Přinese i obohacení hojně navštěvované prohlídkové trasy v někdejším borovanském klášteře a oživení turistického ruchu ve městě.

Akce se uskutečnila za podpory Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v rámci projektu „Restaurování barokního oltáře Navštívení Panny Marie v Borovanech“. Velké poděkování patří též partnerům projektu – Městu Borovany, které pomohlo farnosti s předfinancováním projektu a Biskupství českobudějovickému, které pomáhá s administrativní stránkou projektu. V neposlední řadě samozřejmě patří velký díky samotnému restaurátorskému týmu za kvalitně odvedenou práci.