Sv. Jan Nepomucký stále inspiruje

23.05.2019 Miroslav Bína

16. – 19. 5. 2019, Nepomuk; Oslavy svátku sv. Jana Nepomuckého vyvrcholily i letos hojně navštěvovanou poutí za účasti diecézního biskupa Vlastimila Kročila. Ten při mši svaté požehnal nové osvětlení kostela sv. Jana Nepomuckého.

Mši svaté v rámci malé svatojánské pouti předsedal Mons. David Henzl; snímek: ŘKF Nepomuk

Svatojánský festival zahájila ve čtvrtek 16. května malá pouť, v rámci níž celebroval mši svatou generální vikář David Henzl s kněžími Sušicko-Nepomuckého vikariátu. Událost si nenechali ujít nejen místní školáci.

Fotogalerie

Sobotní večer 18. května patřil v kostele sv. Jana Nepomuckého večerním chválám s rozjímáním. Po dětské mši svaté doprovázené dětským pěveckým sborem následovala v neděli 19. května hlavní poutní mše svatá s procesím od kostela sv. Jakuba, kterou celebroval českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Odpolední litanie ke sv. Janu Nepomuckému se závěrečným požehnáním pak oslavy tohoto světce zakončila.

 

Prosme za kněžská povolání

U příležitosti pouti předložil biskup Vlastimil Kročil sv. Janu Nepomuckému, patronu kněží naléhavou prosbu za kněžská povolání pro naši českobudějovickou diecézi i pro celou církev. „V našem životě existují nejrůznější povolání, každé se snaží starat v našem životě o něco důležitého, čeho je člověku zapotřebí, ale posláním kněze je starost o nesmrtelné lidské duše a věčný život“, řekl biskup Kročil.

Diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil požehnal nové osvětlení kostela sv. Jana Nepomuckého; snímek: Martin Myslivec / Člověk a víra

V homilii věnované nejen osobnosti světce pak připomněl také slova biskupa Josefa Hloucha, který zdůrazňoval právě toto poslání: „S úctou se skláníme k odkazu mého předchůdce. On často zdůrazňoval, že není většího cíle, než ‚vracet mrtvým duším život, hříšníka učinit dítětem Božím, chrámem Ducha svatého a dědicem království Božího a že kněžské povolání je tak velké, jak velká je věčnost, jako cena Kristovy Krve‘. Biskup Josef Hlouch svým věřícím připomínal, že ‚dát církvi hodného kněze je více, než postavit chrám z mramoru!‘

Podle biskupa Kročila dnes ke všem kněžím české provincie směřuje odkaz tohoto mimořádného svědka víry – biskupa Josefa Hloucha, který po příkladu svatého Jana Nepomuckého a Jana Nepomuckého Neumanna připomínal, že každý kněz by měl z vděčnosti za své povolání získat alespoň jedno povolání pro kněžství. Moji drazí, kněžství není zbytečné a pro rodiče není většího štěstí, než vidět svého syna u oltáře a z jeho rukou přijmout Tělo Páně. Kéž se na přímluvu svatého mučedníka Jana Nepomuckého dostává naší českobudějovické diecézi a našemu národu více takových mladých mužů plných ideálů, kteří budou ochotni s nadšením následovat a zpřítomňovat Krista v tomto světě“, vyjádřil prosbu otec biskup.

Snímek: Martin Myslivec / Člověk a víra

Fotogalerie

Oslavy doplnil živý multižánrový městský festival pro celou rodinu. Bohatý kulturní program a staročeský jarmark provázelo množství hudebních a divadelních vystoupení, soutěže pro děti a zpřístupněná muzea a památky. Akce se odehrála tradičně na náměstí A. Němejce, v kostele sv. Jana Nepomuckého (mše a poutní obřady), kostele sv. Jakuba (koncert vážné hudby, meditační oáza) a na dalších místech nejen v centru města.

(Autor článku: Miroslav Bína)