Jubilejní slavnost u kaple Svatého Kříže v Hůrce u Železné Rudy

9.9.2023, Hůrka u Železné Rudy, Autor: Vladimír Černý

Foto: Vladimír Černý

V sobotu 9. září se konala jubilejní slavnost při příležitosti 20 let od znovuvysvěcení obnovené hřbitovní kaple Svatého Kříže v Hůrce u Železné Rudy. Mši svaté ve 14 hodin předcházelo setkání poutníků, kteří přijeli i z bavorské strany hranice. Při příležitosti slavnosti byl P. Janem Kulhánkem požehnán renovovaný kříž nalezený v sutinách kaple. Prohlídku kaple je možné dohodnout na e-mailu cortik01@centrum.cz.

Hřbitovní kaple Svatého Kříže v Hůrce
Kapli Svatého Kříže nechal postavit roku 1820 Jiří Kryštof Abélé jako rodinnou hrobku. V kryptě bylo postupně pohřbeno 26 členů sklářských rodin Hafenbrädelů a Abélů, mezi nimiž byl i otec Karla Klostermanna. Dřevěné rakve měly horní část prosklenou, aby bylo vidět na mumie těl, které byly často ozdobeny vzácnými šperky. V roce 1953 byla všechna mumifikovaná těla přibita na prkna a rozstřílena pohraničníky. Kaple pak sloužila jako pozorovatelna pohraničníků a díky tomu přečkala likvidaci obce. Kaple byla v roce 2003 opravena a znovu vysvěcena. Do její věže byl zavěšen Zvon smíření, jehož provaz je vyveden ven a každý si tak může zvon rozeznít na smíření mezi lidmi. V roce 2011 byla v kapli umístěna skleněná socha Ježíše Krista s trnovou korunou z hraničního drátu od šumavské sochařky Vladimíry Tesařové.

Foto: Vladimír Černý

Příběh kříže z Hůrky
V době, kdy bylo rozhodnuto o „znovuvzkříšení“ míst na Staré Hůrce, byl
v sutinách krypty v kapli Svatého Kříže nalezen kovový kříž s plechovými ornamenty. Není známo, kde původně stál a komu patřil. Kříž již byl na mnoha místech poškozen rzí. Do roku 2023 byl umístěn na stěně krypty. Na návrh P. Slávka Holého byl kovový kříž renovován panem Jiřím Bajerem z Chrastin. Nyní bude kříž umístěn v rohu hůreckého hřbitova jako památka na rodáka pana Ernsta Bellmanna. On stál v čele německých rodáků a pomáhal při sblížení lidí na obou stranách hranice. Jeho zásluhou je i finanční pomoc na obnovu z německé strany (společně s dalším rodákem panem Erichem Weberem). Kříž je vložen do náhrobku v rohu u vchodu na hřbitov. Tento kamenný náhrobek je jeden z mnohých, které jsou v prostoru hřbitova, jenž byl v 50. letech totálně zničen. Kovové kříže byly z náhrobků vylámány a odvezeny do sběru. Většina náhrobků byla zničena, rozlomena a hrobová místa srovnána se zemí. Jméno pana Ernsta Bellmanna bude vzpomínkou na jeho návštěvy a společná setkávání v novodobé historii. Kříž umístil do kamene 4. 9. 2023 Zdeněk Jícha.

Hůrka (Hurkenthal) je zaniklá šumavská osada založená roku 1732 majitelem skláren Georgem Ch. Abélém. V roce 1789 byl v Hůrce postaven kostel sv. Vincence Ferrerského. V obci žilo kolem 200 obyvatel. Před II. světovou válkou se Hůrka stala oblíbeným výletním místem. Po válce bylo německé obyvatelstvo vysídleno a také noví osídlenci museli z Hůrky záhy odejít. V roce 1952 byla obec začleněna do vojenského újezdu Dobrá Voda a stejně jako většina okolních obcí zcela zničena. Ze staveb se dochovala jen hřbitovní kaple sv. Kříže. V 90. letech 20. století bylo opraveno torzo kostela sv. Vincence Ferrarského a pietně byly upraveny i zbytky hřbitova. Na místě je instalována deska na paměť zastřelených při pokusu o překročení státní hranice.

Text: Petr Samec
Foto: Vladimír Černý