Tři osobnosti z naší diecéze získaly ocenění za službu církvi

26.04.2021 Petr SAMEC

V pátek 23. dubna 2021 o slavnosti svatého Vojtěcha vyznamenal arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka za službu církvi šest osobností, z nich tři jsou silně spojeny s naší diecézí. Slavnostní mši sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koncelebroval Dr. Zdeněk Mareš, Th.D., děkan Katedrální kapituly u sv. Mikuláše.

Medaile sv. Vojtěcha; foto: archiv Arcibiskupství pražského

 

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Doc. PhDr. Marek Šmíd, PhD. přebírá Zlatou medaili sv. Vojtěcha; Foto: Martin Frouz

Byl vyznamenán Zlatou Medailí sv. Vojtěcha za práci v odkrývání nedávné minulosti pronásledované Církve a zpřístupnění a publikování diplomatických dokumentů týkajících se První republiky.

Své badatelské úsilí zaměřuje na moderní církevní dějiny a české a světové dějiny 20. století. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, mj. knih Vatikán a první světová válka, Vatikán a druhá světová válka, Arcibiskup František Kordač či práce Apoštolský nuncius v Praze: Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950. V roce 2017 byl jmenován docentem pro obor české dějiny a v současnosti působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK v Praze.

 

Ing. Jiří Šindelář

Ing. Jiří Šindelář přebírá medaili; Foto: Martin Frouz

Byl vyznamenán Medailí biskupa Antonína Podlahy za své průkopnické a často nezištné objevy, které jsou významným přínosem nejen pro církevní dějiny, ale také veřejným deklarováním křesťanských kořenů české společnosti.

Badatelsky se zabývá dokumentováním archeologických výzkumů, včetně leteckého (dronového) mapování nalezišť. Za tím účelem založil ve svém oboru špičkovou společnost Geo-Cz. Je rovněž průkopníkem 3D modelace zkoumaných prostor a rekonstrukce podob významných osobností české církevní historie, např. sv. Zdislavy z Lemberka. Se spolupracovníky realizoval mj. kompletní dokumentaci katedrály sv. Václava, Víta a Vojtěcha, včetně nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli, nedestruktivní průzkum rožmberské hrobky ve Vyšebrodském klášteře a hrobky Tycho de Brahe v Týnském chrámu. Zásadně přispěl k odhalení místa posledního odpočinku prvního převora českobudějovického dominikánského kláštera, blahoslaveného Jindřicha Libraria. Vyvrcholením jeho dosavadní činnosti byl loňský nález relikvie hřebu z Pravého kříže v premonstrátském klášteře v Milevsku.

 

Mgr. Zuzana Thomová

Mgr. Zuzana Thomová přebírá medaili; Foto: Martin Frouz

Byla vyznamenána Medailí biskupa Antonína Podlahy za své systematické a často nezištné objevy, které jsou významným odborným přínosem a pomáhají osvětlovat křesťanský základ našeho národa.

V současnosti působí jako archeoložka Jihočeského muzea v Českých Budějovicích se specializací na období raného středověku a na výzkumné metody nedestruktivní archeologie. Její práce je zaměřena na významné sakrální objekty, např. Želivský klášter, kde spolupracovala a stala se obdivovatelkou názorů tehdejšího opata Bohumila Víta Tajovského, který měl také velký vliv na její další životní a profesní orientaci. V centru její pozornosti je také období největšího rozvoje českého přemyslovského státu, kam spadá i archeologický průzkum dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, na kterém spolupracovala spolu s manželem Mgr. Jurajem Thomou. Průzkum vyvrcholil loňským objevem místa posledního odpočinku prvního převora tohoto kláštera a rádce krále Přemysla Otakara II., blahoslaveného Jindřicha Libraria.

Zleva: M. Šmíd, Z. Thomová a J. Šindeláře po obřadu ve svatovítské katedrále; Foto: Martin Frouz

Další ocenění získali:

Václav Ryneš mladší (Stříbrná medaile sv. Vojtěcha) za publikační činnost, která se dotýká otázek víry, církve a občanské společnosti, za věrnost víře a riskantní, statečnou účast na životě Církve v době nesvobody, a také jako výraz uznání jeho otci Václavu Rynešovi seniorovi.

Jaroslav Orel (Medaile biskupa Antonína Podlahy in memoriam) za zpřístupnění krásy a tradice v podobě vyučování, skládání a interpretace duchovní hudby.

Luboš Hošek (Medaile biskupa Antonína Podlahy) za svou mnohaletou práci, která je zásadním svědectvím současnému světu o důstojnosti každého člověka a naplněním evangelního přikázání žité lásky k bližnímu.

(čerpáno z tiskové zprávy Arcibiskupství pražského)