DOBRūüėäkafe uvedlo do Budńõjovic projekt solidarity ml√°deŇĺe

14.05.2019 Miroslav Bína

25. 4. 2019, ńĆesk√© Budńõjovice; Ve ńćtvrtek Kanovnickou ulic√≠ zavonńõla k√°va. A ne ledajak√°! DOBRūüėäkafe poprv√© ofici√°lnńõ pŇôedstavilo veŇôejnosti nov√Ĺ projekt ńćeskobudńõjovick√© Diec√©zn√≠ charity, jeŇĺ vznikl d√≠ky podpoŇôe spoleńćnosti ENERGIE AG BOHEMIA. Iniciativa YoungCaritas.cz c√≠l√≠ na podporu dobrovolnictv√≠, solidarity a prosoci√°ln√≠ho chov√°n√≠ dńõt√≠ a ml√°deŇĺe.

DOBRūüėäkafe pŇôiŇ°li ochutnat Christian Hasenleithner – jednatel spoleńćnosti ENERGIE AG BOHEMIA (vlevo uprostŇôed) a JiŇô√≠ Kohout – Ňôeditel Diec√©zn√≠ charity; sn√≠mky: Petr Zkmund

Nov√Ĺ a inovativn√≠ projekt YoungCaritas.cz doplŇąuje od roku 2019 pńõtici st√°vaj√≠c√≠ch programŇĮ letos jiŇĺ patn√°ctilet√©ho Dobrovolnick√©ho centra pŇôi Diec√©zn√≠ charitńõ ńĆesk√© Budńõjovice. K tŇô√≠let√© podpoŇôe ńćeskobudńõjovick√© odnoŇĺe YoungCaritas.cz se zav√°zala firma ENERGIE AG BOHEMIA symbolicky 27. z√°Ňô√≠ (Den Charity) loŇąsk√©ho roku.

Akce DOBRūüėäkafe vznikla ve spolupr√°ci se studenty Ekonomick√© fakulty Jihońćesk√© univerzity. Jejich √ļkolem u charitn√≠ho stŇôediska byl nejen prodej k√°vy ve prospńõch nov√©ho charitn√≠ho d√≠la, ale tak√© informovat kolemjdouc√≠ a potenci√°ln√≠ dobrovoln√≠ky o nov√© moŇĺnosti zapojen√≠ se do dobrovolnick√© ńćinnosti. Budouc√≠ ekonomov√© se nav√≠c rozhodli na podporu projektu vńõnovat Diec√©zn√≠ charitńõ cel√Ĺ v√ĹtńõŇĺek z prodan√© k√°vy. Koneńćn√° ńć√°stka, kter√° poslouŇĺ√≠ napŇô√≠klad k n√°kupu materi√°lŇĮ ke vzdńõl√°vac√≠m workshopŇĮm a volnońćasov√Ĺm aktivit√°m pro dńõti cizincŇĮ a dńõti ze soci√°lnńõ slab√Ĺch rodin, se nakonec vyŇ°plhala na kr√°sn√Ĺch 2 770 korun.

MyŇ°lenka ‚Äěmlad√© charity‚Äú (Young Caritas) vznikla v rakousk√©m Linci v roce 1999. V souńćasnosti funguje projekt v Rakousku, Nńõmecku, Francii, Lucembursku a ҆v√Ĺcarsku. Jedn√° se o celoevropskou platformu, kter√° zapojuje mlad√© lidi (od 6 do 26 let) do ńćinnosti Charity, a pŇôin√°Ň°√≠ tak dńõtem a ml√°deŇĺi moŇĺnost m√≠t pozitivn√≠ dopad na spoleńćnost. Aktivity dobrovoln√≠kŇĮ zahrnuj√≠ kromńõ vypom√°h√°n√≠ v Charitńõ tak√© organizaci osvńõtov√Ĺch akc√≠ pro veŇôejnost, poŇô√°d√°n√≠ akc√≠ pro Ň°koly, vytv√°Ňôen√≠ projektŇĮ na pomoc vlastn√≠ komunitńõ, ale tŇôeba i cizincŇĮm Ňĺij√≠c√≠m u n√°s. ‚ÄěChtńõli bychom v mlad√Ĺch lidech probouzet empatii, solidaritu, pos√≠lit z√°jem o dobrovolnictv√≠. Z√°Ňĺitkovou formou chceme u dńõt√≠ a ml√°deŇĺe vychov√°vat mlad√© dobro, seznamovat je s dŇĮleŇĺit√Ĺmi spoleńćensk√Ĺmi t√©maty a hodnotami jako je st√°Ňô√≠, zdravotn√≠ postiŇĺen√≠, chudoba, chybńõj√≠c√≠ domov, hlad, problematikou dostupnosti vody, zadluŇĺen√≠, n√°sil√≠ ńći uprchlictv√≠,‚Äú doplŇąuje koordin√°torka projektu Jana Valhov√°.

Dobrovolnice informuje o projektu YoungCaritas.cz

A co se v r√°mci projektu YougCaritas.cz d√°le chyst√°? ‚ÄěAktu√°lnńõ pŇôipravujeme vzdńõl√°vac√≠ workshopy pro tŇô√≠dy z√°kladn√≠ch a stŇôedn√≠ch Ň°kol, prvn√≠ obs√°hne t√©ma chudoby. V ńćervenci n√°s ńćek√° letn√≠ t√°bor pro dńõti ze soci√°lnńõ slab√Ĺch rodin, mezi jehoŇĺ instruktory budou tak√© mlad√≠ lid√©, kteŇô√≠ se dŇô√≠ve t√°borŇĮ √ļńćastnili jako dńõti a nyn√≠ budou dobro pŇôed√°vat d√°le oni sami, jako t√°borov√≠ vedouc√≠,‚Äú vypońć√≠t√°v√° pl√°ny Jana Valhov√° a dod√°v√°: ‚ÄěChyst√°me se na tak√© dvoudenn√≠ akci ‚ÄěSejdeme se na hranic√≠ch‚Äú v rakousk√©m Sonnenwaldu, kde si pŇôipomeneme 30. v√Ĺrońć√≠ sametov√© revoluce a p√°du Ňĺelezn√© opony. Zejm√©na pro generace narozen√© po roce 1989 je dŇĮleŇĺit√© si uvńõdomit, Ňĺe svobodn√© prostŇôed√≠, v nńõmŇĺ dnes mohou Ňĺ√≠t, vŇĺdy nebylo a nemus√≠ b√Ĺt samozŇôejmost√≠.‚Äú

(Zdroj Diecézní charita)

ńĆtńõte tak√©: YoungCaritas.cz aneb mlad√© dobrovolnictv√≠