Diecéze má dva nové trvalé jáhny

20.07.2022 Petr SAMEC

V sobotu 16. 7. 2022 přijali ve zcela zaplněné katedrále sv. Mikuláše jáhenské svěcení dva noví trvalí jáhnové: Tomáš Machula a Josef Mrvík. Fotografie ze slavnostního obřadu najdete na odkazu ZDE.

Josef Mrvík (vlevo) a Tomáš Machula (vpravo); Foto: Robert Huneš

Slavnostnímu obřadu předsedal českobudějovický diecézní biskup Vlastimil Kročil. Ten věnoval svou promluvu tématu jáhenství z různých úhlů pohledu. Z jeho myšlenek vybíráme několik nejzajímavějších:

„Jáhen zvláštním způsobem reprezentuje Ježíše Krista, který „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil“ (Mt 20, 28). Jde především o službu Božímu Slovu a službu člověku, přičemž služba jako taková, stojí vždy na prvním místě!“

„Jeho (Ježíšova) slova platí pro všechny a platí zvláště i pro vás, budoucí jáhny: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.““

„Veškeré vaše konání, včetně dosažených akademických titulů, má mít charakter služby. Nemá jít v žádném případě o nějaká výhodná postavení uvnitř církve. Privilegia mají jít stranou! Jde a vždy má jít v prvé řadě o službu vtělenému a věčnému Slovu, jak nám to také připomněla i slova z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům: „…nefalšujeme Boží slovo. Ale hlásáme pravdu naprosto otevřeně… nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán“ (2 Kor 4,5-6).“

„(jáhen) nemá tedy myslet jen na ty a být zde jen pro ty, kteří dnes „ještě“ patří k církvi, ale má věnovat pozornost i těm, kteří zítra k církvi „patřit mohou“. I jáhen má být připraven a schopen „obhájit se před každým, kdo se ptá po důvodech jeho naděje, a to vždy s jemností a skromností“ (srov. 1 Pt 3,15-16). Být služebníkem Božího slova tedy zdaleka není jen o předčítání evangelia při liturgii, ale především i o evangelizaci jako takové.“

„Oba dva žijete v manželství, máte rodinu a máte děti. Nezapomínejte proto, že na prvním místě máte pociťovat odpovědnost za své rodiny. Každý z vás má milovat svou manželku tak, jak Kristus miloval svou církev a vydal sám sebe za ni. Máte být milujícími otci svým dětem a v rodinném společenství s nimi prožívat víru v našeho Pána Ježíše Krista. Váš domov ať je navenek věrohodným a účinným znamením Boží lásky.“

Foto: Petr Samec

Foto: Petr Samec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V závěru slavnosti převzali noví jáhnové jmenovací dekrety: Tomáš Machula je ustanoven k jáhenské službě ve farnosti Borovany a Josef Mrvík ve farnosti Vodňany.

 

Foto: Petr Samec

 

Foto: Petr Samec