760. výročí založení kláštera ve Zlaté Koruně

02.05.2023 Petr SAMEC

Při příležitosti 760. výročí založení cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna byla v chrámu Nanebevzetí Panny Marie – největší sakrální stavbě jižních Čech – slavena v neděli 23. dubna 2023 slavnostní mše svatá. Fotografie ze slavnosti najdete na odkazu ZDE.

Bratr Bernhard ukazuje relikviář s polovinou trnu z Kristovy koruny; Foto: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

Zlatokorunský duchovní správce P. Petr Hovorka při této příležitosti pozval bratra z cisterciáckého kláštera v Heiligenkreuz (Rakousko), aby celebroval mši svatou, neboť historie obou klášterů je těsně propojena. Nejen že P. Bernhard Vošický OCist přání P. Petra vyhověl, ale přivezl s sebou k uctění i cennou relikvii, která souvisí se založením kláštera Zlatá Koruna – polovinu trnu z Kristovy trnové koruny.

Klášter v Heiligenkreuz získal Kristův trn v roce 1245 od císaře Fridricha II. Babenberského. Když se v roce 1263 zakládal zlatokorunský klášter, rakouští mniši svůj trn rozpůlili a polovinu darovali vznikajícímu klášteru, který byl právě proto pojmenován Svatá Trnová Koruna, později Zlatá Koruna. Bohužel se tato relikvie za husitských válek ztratila. V Heiligenkreuz je však druhá polovina trnu uchovávána a ctěna dodnes a každoročně se tam 12. srpna slaví slavnost Kristovy trnové koruny.

Foto: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

Cisterciácký opat sv. Bernard z Clairvaux (mimořádně významný člen nově vzniklého cisterciáckého řádu, mimo jiné autor velmi přísných řeholních pravidel a zakladatel/spoluzakladatel 68 cisterciáckých klášterů) pronesl již ve 12. století ke svým spolubratrům o slavnosti Všech svatých následující řeč: „Jednoho dne se Pán Ježíš Kristus zjeví v oblacích jako Král králů, Pán pánů, jako alfa a omega všeho stvoření, jako vládce celého světa (Pantocrator). Přijde soudit živé i mrtvé, přijde jako Hlava církve. My, hříšní lidé, jsme však tuto Hlavu nekorunovali královským diadémem, nýbrž trny svých hříchů. My, hříšníci, jsme svého Krále korunovali trnovou korunou. Styďme se, že se pod Hlavou korunovanou trním oddáváme svým požitkům! Nesmíme být zženštilými údy Hlavy korunované trním. Avšak Kristus jednou i naše ubohé tělo promění do podoby své oslavené Hlavy.“

P. Bernhard zakončil své kázání ve Zlaté Koruně slovy: „Ježíš Kristus, nový Adam, vzal na sebe ze své svobodné vůle a s velikou láskou ke hříšným lidem trnovou korunu hříšného světa, starého Adama. A tak z trní vyrostly růže. Kristus proměňuje vše, co je trnité a bolestné, v radost a spásu. Ze slzavého údolí se stává moře radosti. Kdo seje v slzách, žnout bude s jásotem. Požehnané Velikonoce! Amen. Aleluja!“

Text: Stanislava Vitoňová