ZVONY PRO ŠUMAVU

01.03.2021 Petr SAMEC

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zvony kostela sv. Markéty v Kašperských Horách 2021.

Kulturní projekt Zvony pro Šumavu řeší obnovu zvonového fondu na věži arciděkanského kostela sv. Markéty v centru města Kašperských Hor. Tento záměr zahrnuje jednak restaurování stávajících dvou historických zvonů ze slavné zvonařské dílny Jana Pricqueye ze 17. století a jednak pořízení tří nových zvonů. Jde tak o vyrovnání jedné z přetrvávajících kulturních a společenských ztrát z dob 2. světové války, kterou způsobila rekvizice posledních kašperskohorských zvonů pro válečné účely v roce 1942.

Zvony byly od pradávna součástí života jednotlivců i společenství. Nebyly pro lidi jen kusem zvučícího kovu, ale staly se společníky, provázejícími člověka na jeho pouti životem od narození až do smrti, dělily denní dobu, zvýrazňovaly důležité svátky, svolávaly lidi k modlitbě i slavnostem. Hlas zvonů přibližoval lidem nebe a zároveň lidi přiváděl k sobě navzájem, nabádal lidi ke společenství. Zvuk zvonů se stával typickým hlasem konkrétního sídla, stával s hlasem domova, spoluvytvářel typický „genus loci“.

Také život starého historického města královských Kašperských Hor, rozložených na Zlaté stezce z Bavorska uprostřed šumavských hor pod Kašperkem, památným hradem Karla IV., provázely po staletí zvony. Požáry, války i jiná nepřízeň místní chrám i město obíraly o tyto kovové bicí nástroje. Pokaždé se ale zvony díky velkému úsilí Šumavanů na věž vrátily, jen jejich poslední ztrátu z minulé světové války se nepodařilo ani po téměř osmi desítkách let napravit.

Absenci zvonů a jejich hlasu v Srdci Šumavy si dnes s naléhavostí uvědomují jak místní obyvatelé, tak četní návštěvníci a ctitelé tohoto krásného horského kraje. Proto je vyhlášena veřejná sbírka „Zvony pro Šumavu“, organizovaná Šumavským kulturním spolkem z.s. Kašperské Hory ve spolupráci s místní farností a nadací BLÍŽKSOBĚ. Restaurování stávajících dvou zvonů spolu s tvorbou dalších nových originálních zvonů bylo zadáno u renomovaného českého uměleckého Zvonařství Manoušek v Praze. Organizátoři prohlašují, že prostředky shromážděné sbírkou budou použity výhradně ke zhotovení nových zvonů pro věž chrámu sv. Markéty v Kašperských Horách. V rámci projektu byla pro veřejnost připravena výstava „Zvony pro Šumavu“ v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, která mapuje historii zvonů v Kašperských Horách a prezentuje cenné historické ukázky zvonařského umění ze sbírek muzeí západních Čech.

Předpokládá se, že nové a obnovené zvony v Kašperských Horách budou slavnostně požehnány o tradiční poutní slavnosti Panny Marie Sněžné 8. srpna 2021.

Ke sbírce ZVONY PRO ŠUMAVU, která je povolena Krajským úřadem Plzeňského kraje, jsou v Kašperských Horách umístěny tři veřejně přístupné řádně označené a úředně zapečetěné pokladničky – v kostele sv. Markéty, v Městském kulturním a informačním středisku na radnici a v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, kam je možno příspěvky vkládat.

Pro bezhotovostní platby je k dispozici zvláštní účet:

ZVONY PRO ŠUMAVU“

ČSOB spořící účet TOP číslo 293490145/0300

(IBAN CZ34 0300 0000 0002 9349 0145) v měně CZK.

Zvony se odlévají pro přítomnost i pro budoucí generace. Plní také úlohu nadčasového symbolu. Stávají se trvalými ochránci komunity a kraje. Kéž hlas těchto našich nových a obnovených zvonů probudí Šumavu i celou naši společnost k novému životu, ke kráse, lásce i radosti!

Šumavský kulturní spolek, z.s., Římskokatolická farnost Kašperské Hory a Nadace BLÍŽKSOBĚ

Kontakt:

Šumavský kulturní spolek, z.s., Smetanova 211, 341 92 Kašperské Hory, e-mail: info@zvonyprosumavu.cz

Aktuální informace o projektu ZVONY PRO ŠUMAVU najdete na webu https://www.zvonyprosumavu.cz/sks/ nebo na facebooku https://www.facebook.com/zvonyprosumavu

Přiložené soubory