Začíná proces blahořečení Josefa Hloucha

29.03.2018 Miroslav Bína

Diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil dnes oznámil souhlas Svatého stolce s procesem blahořečení českobudějovického biskupa Josefa Hloucha. Stalo se tak v dopoledních hodinách, v rámci mše při svěcení posvátných olejů v katedrále sv. Mikuláše, za přítomnosti kněží z Českobudějovické diecéze. Blahořečení je prvním stupněm prohlášení za svatého*.

Zahájení procesu beatifikace kněží následně oznámí ve svých farnostech s výzvou pro svědky života Josefa Hloucha, kteří mohou dosvědčit oprávnění jeho blahoslavení či podat svědectví proti.

Diecézní biskup, jakožto pastýř místní církve, v tento den promlouvá především ke kněžím:

Svěcení posvátných olejů v katedrále sv. Mikuláše; snímek: M. Bína

„Ježíš, náš Mistr a Pán, z nás učinil služebníky své svátostné přítomnosti mezi lidmi. Vložil do našich rukou své odpuštění a své milosrdenství, navždy nás obdaroval svým kněžstvím. Uvědomujme si velikost a jedinečnost kněžství, nezapomínejme na to, že náš život je nerozlučně spojen s jeho životem. A to navždy! „Ty jsi kněz navěky!“ Kdo víc, než právě my kněží, by měl „upřeně hledět“ na Ježíše? Tento Božský Mistr nám svěřil v eucharistii slavení vlastní oběti, a tím nás povolal, abychom ho následovali zcela jedinečným způsobem. S velikou vděčností a pokorou mu proto i dnešního dne znovu potvrdíme věrnost i lásku a s důvěrou v moc jeho milosti znovu obnovíme sliby, které jsme vykonali v den našeho kněžského svěcení.

Rád bych opakoval slova Božího služebníka, biskupa Hloucha, která právě kněžím kladl na srdce: „Bratři kněží, važte si svatého kněžství, víc než knězem nikdo nemůže být. / Milujte lid, zvláště chudobné, trpící, bloudící, opatrujte svatostánky. Jsou to ohniska života a studnice spásy. /  Co činíte – i úsměv, který dáváte bližnímu na zemi, je úsměvem daným Ježíši na nebi.“

Fotogalerie

Svatý stolec souhlasí – podniknuty důležité kroky ke svatořečení

Biskup Vlastimil Kročil podal na podzim roku 2015 žádost České biskupské konferenci o schválení zahájení diecézní fáze beatifikačního procesu. Pozitivní přijetí ze strany ČBK následovalo podání žádosti Svatému stolci v listopadu 2017. Po třech měsících jsme obdrželi schválení. „Je mi potěšením po náležitém přezkoumání odpovědět…, že ze strany Svatého stolce nic nebrání tomu, aby proces beatifikace a kanonizace jmenovaného Služebníka Božího Josefa Hloucha mohl být dokončen,“ odpověděl Angelo kardinál Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení v dopise reagujícím na žádost biskupa Kročila.

Získáním tohoto povolení, tzv. nihil obstat** od Svatého stolce se otvírá etapa kanonizačního procesu, v němž diecézní komise vyslechne jednotlivě všechny svědky a shromáždí svědecký materiál, který po skončeném šetření odešle Kongregaci pro svatořečení do Říma.

Otec biskup Vlastimil Kročil jmenoval pracovní tým pro beatifikační proces; snímek M. Bína

Při dnešní dopolední mši svaté rovněž složil do rukou biskupa Vlastimila Kročila předepsaný slib postulátor*** procesu profesor Martin Weis a členové pracovního týmu, který bude pracovat na shromáždění potřebných dokumentů a podkladů. Složením slibu a přijetím dekretu začne veřejná fáze diecézního procesu beatifikace.

„Možná to bude ještě dlouhá cesta, možná kratší, ale v každém případě to bude cesta velmi náročná, na jejímž konci však bude – jak pevně věřím a modlím se za to – prohlášení Božího služebníka Josefa Hloucha za blahoslaveného. Vždyť tento v pověsti svatosti zesnulý biskup je znám především svou mimořádnou a neutuchající láskou k bližním, odpuštěním pronásledovatelům a pevnou vírou, kterou osvědčil i v letech nesvobody, internace a krutého teroru“, říká k očekávaným událostem biskup Vlastimil Kročil, který ve velikonočním pastýřském listu poprosí věřící o modlitbu za zdárný průběh procesu svatořečení.

Hledáme svědky života Josefa Hloucha

Kromě výzvy k modlitbě budou věřící požádáni, aby vydali svědectví o ctnostech života Josefa Hloucha, anebo překážce, která by mohla zabránit procesu jeho svatořečení. Současně mohou poskytnout písemnou korespondenci s Josefem Hlouchem či týkající se jeho osoby.

Tito svědci se mohou písemně přihlásit postulátorovi procesu na adrese biskupství českobudějovického, Biskupská 4, PSČ 370 01 – na obálku připište velkým písmem zřetelné POSTULÁTOR.

 

Modlitba za zázrak

Ve výroční den úmrtí biskupa Hloucha, 10. června 2018 diecézní biskup zveřejní v katedrále sv. Mikuláše text modlitby za zázrak na přímluvu Josefa Hloucha, a vyzve k ní věřící. Dojde-li k vyslyšení proseb připisovaných přímluvě Josefa Hloucha (zázračné uzdravení či jiná mimořádná skutečnost), bude tato záležitost prošetřena dle daných postupů a za pomoci odborníků jmenovaných diecézním biskupem.

Přednáška Prof. Martina Weise k okolnostem smrti Služebníka Božího Josefa Hloucha.

Mons. Josef Hlouch, devátý biskup českobudějovický; snímek: Biskupství českobudějovické

Mons. ThDr. Josef Hlouch (1902 – 1972)

Devátý českobudějovický biskup (1947 – 1972) se narodil 26. 3. 1902 v Lipníku u Třebíče (Brněnská diecéze). Na kněze vysvěcen 5. 7. 1926 v Olomouci. Promován doktorem teologie. Profesorem na bohoslovecké fakultě v Olomouci. Českobudějovickým biskupem jmenován 25. 6. 1947, konsekrován 15. 8. 1947 apoštolským internunciem Xaveriem Ritterem v Olomouci, do úřadu uveden 7. 9. 1947 v Českých Budějovicích. Od května 1950 internován ve své rezidenci, od března 1952 mimo diecézi, do které se mohl vrátit až 9. 6. 1968, kdy se ujal svého úřadu. V letech 1969 – 1971 provedl generální opravu katedrály sv. Mikuláše. Zemřel 10. 6. 1972 v Českých Budějovicích, pohřben na hřbitově u sv. Otýlie.

 

* Kanonizace (svatořečení) je proces prohlášení určitého člověka za svatého. V katolické církvi probíhá předepsaným procesem, kdy je kandidát prohlášen postupně za Služebníka Božího, Ctihodného, Blahoslaveného a nakonec za svatého.

**Nihil obstat (lat.) – „nic nebrání“; v katolické církvi jde o prohlášení o neexistenci překážek ve vztahu k určité skutečnosti. V tomto případě nic nebrání zahájení procesu blahořečení. Užívá se např. i k potvrzení nezávadnosti publikovaných knih.

***Postulátor – v katolické církvi pověřen shromážděním podkladů pro beatifikaci (blahoslavení). Je jmenován biskupem diecéze, ve které kandidát beatifikace zemřel. Postulátor nemůže být vyslechnut jako svědek ani výslechy svědků neprovádí.

(Autor článku: Miroslav Bína)

Přiložené soubory