Vědecká konference bl. Jindřich Librarius a jeho význam pro současnost

10.02.2020 Petr SAMEC

Biskupství českobudějovické a Statutární město České Budějovice uspořádaly 28. ledna 2020 vědeckou konferenci s názvem „Bl. Jindřich Librarius, O. P. a jeho význam pro současnost“. Na začátku konference uvítal přítomné českobudějovický diecésní biskup Mons. Vlastimil Kročil spolu s primátorem města Ing. Jiřím Svobodou. Krátký pozdrav přednesla rovněž hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a účel konference vyzdvihl v úvodním vystoupení také Dominik kardinál Duka.

Doc. PhDr. Vratislav Vaníček, PhD., ve svém příspěvku zdůraznil, že sakralita české státnosti se rozvíjí v horizontální rovině zemské a vertikální královské. Profil české státnosti založený na úloze národních světců, dokládá, že duchovní a světské vazby měly vždy dostatečnou energii k řízení a budování státu. Prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. z AÚ AVČR, uvedl poznatky o středověkých českých mendikantských konventech, která zásadně ovlivnily proces zakládání měst v době Přemysla Otakara II. Mgr. Juraj Thoma seznámil účastníky s výsledky archeologického výzkumu klášterního kostela prováděného v 70. a 80. let 20. století. PhDr. Petr Pavelec PhD., z NPÚ v Českých Budějovicích upozornil na význam dochovaných středověkých nástěnných maleb jako média historické paměti.

Účastníci konference byli poté seznámeni s předběžnými výsledky průzkumu předpokládaných ostatků Jindřicha Libraria. Archeolog Mgr. Zuzana Thomová a Ing. Jiří Šindelář objasnili postupy a metody výzkumu. Archivář PhDr. Daniel Kovář uvedl archivní dokumenty. Archeozoolog  Mgr. Lenka Kovačiková, antropolog Mgr. Erika Průchová a archeolog Mgr. Tereza Šálková podrobně referovaly o nálezovém materiálu. Radiokarbonová metoda datace ostatků určila, že dochované kosterní pozůstatky jsou časově mladší než je rok Librariova úmrtí 1281. Stáří zoo materiálů naznačuje, že byly vloženy do schránky až v roce 1893. Závěrem výzkumný tým oznámil, že byl objeven další prostor, obsahující četné kosterní pozůstatky a rozpadlou dřevěnou schránu. Hledání skutečných ostatků Jindřicha Libraria bude proto pokračovat. Konference prokázala, že Jindřich Librarius, O. P. byl reálnou historickou osobou, která měla nezastupitelný podíl na založení města.

Konference byla zakončena v 17.00 hod. slavnostní bohoslužbou v klášterním kostele. Spolu s českobudějovickým biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem a dalšími duchovními jí sloužil jako hlavní celebrant kardinál Dominik Duka.