Tiskové prohlášení k závěru vyšetřování Policie ČR ve věci sexuálního zneužívání knězem V.Z.

07.11.2019 Miroslav Bína

7. 11. 2019, České Budějovice; Tiskové prohlášení Biskupství českobudějovického k závěru vyšetřování Policie ČR ve věci sexuálního zneužívání knězem V.Z.

V souvislosti s údajným sexuálním zneužíváním ze strany kněze V. Z., na které upozornila reportáž a několik dalších článků na serveru „Seznam.cz“, bylo dne 23. března 2019 podáno trestní oznámení i na Biskupství českobudějovické, neboť dle poškozených, současný biskup Mons. Vlastimil Kročil a jeho předchůdce Mons. Jiří Paďour, v dané věci nic nečinili a tak napomáhali krýt trestné činy.

Policie ČR začala vyšetřovat případ 29. března 2019 a uzavřela jej usnesením, které bylo vydáno dne 26. září 2019 (č.j. KRPJ-36761/TČ-2019-161771-RKR) s tím, že se věc odkládá. Proti tomuto rozhodnutí se poškození odvolali, avšak dne 5. 11. 2019 bylo jejich odvolání zamítnuto. V usnesení Policie ČR je vyhodnoceno, mimo jiné, i jednání obou biskupů jako dostatečné, tedy v souladu se zákony České republiky. Ve zmíněném usnesení se sděluje: „Ani u Mons. Kročila není možno shledat, že by byl nečinný v řešení zjištěného stavu podle církevních pravidel, neboť sám doložil listiny svědčící o jeho činnosti směřující dle církevních pravidel ve věci oznámení proti jednání V.Z. […]  Závěrem je třeba uvést, že při hodnocení trestně právní odpovědnosti vůči církevním funkcionářům je podstatné, že trestně právní odpovědnost je odvozena od trestní odpovědnosti hlavního pachatele…“

Přístup některých médií k celé kauze však lze považovat za zcela nekorektní a evidentně manipulující. Lze předpokládat, že některá média o kauze informovala zcela účelově, aby si tak zajistila vyšší sledovanost; především jde o reportáže a články na serveru S., které byly koncipovány tak, jakoby oba biskupové (Mons. Kročil i Mons. Paďour) věděli o sexuálních útocích na všechny dívky a poté se snažili zakrýt takovéto trestné chování.

V roce 2009 kontaktovala Mons. Paďoura jen jedna jediná osoba a teprve v průběhu vyšetřování Policie ČR bylo zjištěno, o kolik osob skutečně jde. V reportážích zazněla velmi trýznivá svědectví, která byla shrnuta Policií ČR následovně: „…bylo shledáno, že jednání V.Z. v daných případech nevykazuje znaky trestného činu ani toho, že by ke spáchání trestného činu mohlo směřovat. Mohlo by být teoreticky posuzováno jako přestupkové jednání a to v době spáchání…“  Policie ČR nakonec uzavřela celý případ s tím, že „mohl být spáchán trestný čin a to konkrétní osobou, ale v daném případě s přihlédnutím k ust.§ 11 odst. 1 písm. b) trestního řádu, jde o promlčení trestního stíhání jako případ zániku trestnosti s odkazem na ust. § 34 trestního zákoníku“. Nikdy nelze zlehčovat, souhlasit a schvalovat takové či obdobné jednání, které bylo v dané kauze tvrzeno, byť podle Policie ČR ani nešlo o násilný trestný čin. Jde o propastný posun v právním, ale i skutkovém hodnocení, které je třeba vzít v potaz, jak v této kauze, tak i v jiných kauzách, o kterých informují některá česká média ve vztahu k Církvi. Policie ČR tedy uzavírá, že nějaký čin se stát mohl, ale protože je promlčen, nebude již dále zjišťovat, zdali se skutečně čin stal. I z tohoto důvodu a za této situace, Česká biskupská konference přijala dne 22. října 2019 nový dokument, který řeší postupy ve věci sexuálního zneužívání v Církvi, ale zároveň řeší i ochranu kněží, kteří budou neprávem nařčeni. Nelze totiž nevidět, že existují novináři, kteří se účelově snaží psát nepravdivé či zkreslující články, aby tak dosáhli větší pozornosti.

Biskupství českobudějovické tímto vyjadřuje ochotu, prostřednictvím svého právního zástupce poskytnout doplňující informace k případným dotazům vztahujícím se k tomuto případu a to všem mediím, kromě internetového portálu Seznam.cz.

Tiskové oddělení Biskupství českobudějovického