Teologická fakulta JU má nového děkana

Akademický senát Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 6. 12. 2023 na svém zasedání zvolil kandidáta na funkci děkana pro období 2024–2028. Stal se jím doc. Michal Opatrný, Dr. theol., dosavadní proděkan TF JU pro vědu a rozvoj. Při hlasování byl zvolen 11 hlasy, 1 senátor/senátorka se zdržel/a hlasování. Děkana jmenuje na návrh akademického senátu fakulty rektor JU.

doc. Michal Opatrný,
Dr. theol.
Michal Opatrný se narodil roku 1978 v Praze, kde v 90. letech vystudoval Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára. V letech 1997-2002 studoval teologii na Jihočeské univerzitě, v roce 2008 získal doktorát na Katolické teologické univerzitě v hornorakouském Linci. Habilitoval se v roce 2013 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zde působí na Katedře sociální a charitativní práce, kterou vede od roku 2013. Odborně se zajímá o témata na pomezí teologie a sociálních věd, přednáší pastorální teologii a sociální práci. Od roku 2010 je proděkanem Teologické fakulty JU pro vědu, od roku 2016 pro vědu a rozvoj.
V roce 2018 získal Humboldtovo stipendium pro zkušené vědecké pracovníky, díky kterému mohl v roce 2019 uskutečnit stáž na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg v jihoněmeckém Freiburgu.
V pozici děkana považuje za svůj hlavní úkol přípravu fakulty na obnovení a rozšíření institucionálních akreditací v letech 2027-2028. V oblasti vědy chce posilovat partnerství mezi fakultou a organizacemi aplikační sféry (pomáhající organizace, školy, volnočasové organizace, NNO a spolky). Zároveň bude usilovat o vznik tzv. vědeckých inkubátorů, tj. pracovních skupin sdružujících zkušené akademiky, postdoktorandy a doktorandy, kteří se zaměřují na nové oblasti výzkumu. Plánuje také poprvé v historii fakulty jmenovat její Mezinárodní radu, která by měla podporovat mezinárodní rozměr pedagogické a vědecké práce. Mezinárodní působení fakulty chápe jako součást tzv. třetí role vysoké školy, která může podporovat nejen rozvoj místa a regionu, kde sídlí, ale také vzdělávání, vědeckou spolupráci, občanskou společnost a demokratické hodnoty nebo ekumenickou spolupráci v méně rozvinutých oblastech Evropy a světa.