Svatodušní duchovní obnova v Prachaticích s P. Anthonym

10.06.2024 Petr SAMEC

Na pozvání prachatického faráře P. Petra Plášila vedl indický misionář ve východní Africe P. Anthony Saji VC duchovní obnovu v Prachatickém kostele sv. Jakuba v pátek 24. května 2024. Otec Anthony téměř hodinu zaníceně a sugestivně promlouval o Duchu svatém. Fotografie najdete ZDE.

Duch svatý sestupoval ve Starém zákoně na jednotlivce, aby splnili určité poslání, a pak od nich zase ustoupil,“ vysvětloval P. Anthony. A pokračoval: „Ve Starém zákoně pohlíželi na Ducha svatého jako na Boží sílu, Boží dílo. V Novém zákoně je Duch svatý třetí osobou Nejsvětější Trojice a díky Kristovu utrpení, smrti a vzkříšení sestupuje na všechny lidi a naplňuje je svým ovocem, dary a charismaty.
Duch svatý působí před naším srdcem jako brýle před našima očima. Vidíme skrze Něj jasně a umíme odlišit dobro od zla. Když se dívali apoštolové před Letnicemi na kříž, báli se a utekli. Po Letnicích neohroženě hlásají Krista a nebojí se ani utrpení. Když se třeba muž hněvá na svou ženu, ta ho může poprosit: ‚Dívej se na mě skrze Ducha.‘ A naopak. Díky Duchu svatému nemusíme doma jen mechanicky fungovat, ale můžeme skutečně žít.
Po svém pádu se král David modlil: ‚Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!‘ (Ž 51,13) Věděl, že když má Ducha svatého, má všechno, když o Něj přijde, ztratí všechno.
Duch svatý přichází jako pomocník, utěšitel a přímluvce. On ví, že náš život nemá žádný řád, a chce nám pomoci ho nastolit. Ví, že jsme v mnoha oblastech bezmocní, a chce nás utěšit. A na rozdíl od zlého ducha, který nás zpočátku svádí, a když mu podlehneme, začne nás obviňovat, se za nás Duch svatý přimlouvá. On je tu pro nás. Není to pozorovatel či kontrolor, on nám chce pomoci, těšit nás a mluvit za nás.
Když říkáme: ‚Přijď, Duchu svatý, přijď,‘ prosíme Ho, aby se v našem životě rozhořel jeho plamen. Nemusí přicházet znovu, protože už v našem životě díky svátosti křtu a později biřmování je, ale má v nás hořet a vyzařovat z nás. Chceme odstranit popel, který se na žhavých uhlíkách Ducha usadil – popel hříchů, zranění a malé víry – a znovu rozdmýchat oheň.“

Následný více než dvouhodinový program – mši svatou a komentovanou adoraci s modlitbou za uzdravení – hudebně doprovodila prachatická křesťanská skupina ELAION. Otec Anthony kázal o noční návštěvě Nikodéma u Ježíše. Nikodém přišel za Pánem Ježíšem v noci – šel ze tmy ke světlu. Jidáš odešel při Poslední večeři od světla do tmy. „Rozjímejme o tom, odkud kam směřujeme my,“ doporučil přítomným otec Anthony. A nejen mladým připomněl slova papeže Benedikta XVI. vyřčená na Světových dnech mládeže v Kolíně nad Rýnem v roce 2005: „Štěstí, které hledáte, štěstí, které máte právo prožívat, má jméno a tvář: je to Ježíš z Nazareta skrytý v Nejsvětější svátosti.“

 


Otec Anthony také pojednal o tom, co řekl Pán Ježíš Nikodémovi: „Musíš se narodit znovu.“ Jak se mám znovu narodit? Jak mám získat nové tělo? Odpovědí je Tělo Kristovo, které má moc proměnit naše nemocné a sužované tělo fyzické ve svoje tělo oslavené. Má moc nás uzdravit, osvobodit. Avšak důležitá je víra, s jakou přistupujeme ke Svatému přijímání. Mám tak velikou víru jako žena, která trpěla krvácením, a řekla si, že dotkne-li se jen lemu Ježíšova roucha, bude uzdravena? Nebo jako setník, který řekl pokorně a s velikou vírou Pánu Ježíši, že si nezaslouží, aby k němu přišel, ale na Ježíšovo slovo bude jeho služebník uzdraven? Kolik z nás přijímá Tělo Kristovo s takovou vírou?

Text a foto: Stanislava Vitoňová