Popeleční středa v Č. Budějovicích

27.02.2023 Petr SAMEC

Popeleční středou 22. února 2023 vstoupili křesťané do postní doby, která potrvá až do odpoledne Zeleného čtvrtka (6. dubna). Jejím smyslem je prožívání a prohlubování tajemství křestního zasvěcení v souvislosti s velikonočním tajemstvím Krista.

Foto: Petr Samec

Na Popeleční středu se uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec). Při udělování popelce kněz říká „Pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš“ nebo nověji zavedenou formuli „Obraťte se a věřte evangeliu“. Popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, se získává ze spálených ratolestí požehnaných v předešlém roce na Květnou neděli. Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh odpustí.

Foto: Petr Samec

Fotografie z letošního obřadu udělování popelce ve zcela zaplněné českobudějovické katedrále sv. Mikuláše najdete ZDE. Mši svatou s udělováním popelce slavil v katedrále diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil. Otec biskup ve své promluvě řekl kromě jiného:

„Boží slovo nás bude v průběhu celého postního období, zvát k hlubšímu prožívání našeho vztahu s Bohem. Již i dnes, na počátku posvátné doby postní jsme slyšeli v prvním čtení slova: „Obraťte se ke mně celým svým srdcem… obraťte se k Hospodinu“ – je to zvolání, kterým se starozákonní prorok Joel – jménem Božím – obrací ke svému lidu.“

***

„V úryvku z evangelia sv. Matouše, Ježíš vysvětluje tři skutky zbožnosti stanovené Mojžíšským zákonem: almužnu, modlitbu a půst. Rozlišuje zevnější skutek od vnitřního pláče, který vychází ze srdce. Ježíš upozorňuje na pokušení, které je těmto třem skutkům společné a které lze shrnout právě slovem pokrytectví, jež se třikrát opakuje: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi… když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci … a když se modlíte, nebuďte jako pokrytci… ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli… a když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci.“

***

„Při vlastním udělování popelce pak budeme slyšet slova: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ anebo Ježíšovu výzvu: „Čiňte pokání a věřte evangeliu“. Obě formulace odkazují na pravdu o lidském životě: jsme omezené bytosti, hříšníci, kteří neustále potřebují pokání a obrácení. Jak důležité je uslyšet a přijmout tento odkaz právě v dnešní době!“

Foto: Petr Samec