Pokračují rozsáhlé opravy poutního areálu v Římově

25.07.2022 Petr SAMEC

Koncem února 2021 byla zahájena komplexní oprava známého poutního areálu v Římově. Obnova poutního areálu v Římově bude stát celkem asi 100 mil. Kč. Z toho 95 % pokryje dotace Evropské unie z programu IROP. Celý projekt by měl být dokončen v září 2023. Fotografie z průběhu oprav najdete ve fotogalerii ZDE.

Foto: archiv farnosti Římov

Poutní místo Římov je naprosto specifickou památkou svého druhu v naší zemi. Není zasvěceno jen jednomu světci nebo jedinému tajemství, ale jeho obsah je trojitý. Zahrnuje přípravu spásy, vyjádřenou osobou Panny Marie, zadostiučinění, které ve své oběti na Kříži podal Ježíš Kristus nebeskému Otci, a nakonec vytvoření církve symbolizované kostelem Seslání Ducha Svatého.

Areál založený v roce 1648 byl do dnešní podoby dostavěn v roce 1697. Již v době svého vzniku získal velikou popularitu a každoročně jej navštěvovalo 40–80 tisíc poutníků. Římov dodnes patří mezi nejvýznamnější poutní místa v jižních Čechách. Areál je památkově chráněný od roku 1958 a v roce 2018 se stal národní kulturní památkou.

Největší změny

Nejvýraznější viditelnou proměnou poutního areálu bude nová barevnost kapliček a loretánské chýše: obnoví se původní červeno-bílé fasády, které podle odborného průzkumu nejspodnějších vrstev omítky měly kapličky a Loreta v době svého vzniku v 17. století,“ říká otec Jakub Václav Zentner, duchovní správce římovské farnosti. Kostel, ambity a ohradní zeď budou mít zvenčí barvu okrovou v kombinaci s bílou, jak se dochovalo na nejstarších vyobrazeních. Kostelní věž a vížka nad kostelem budou nově zhotoveny z mědi. K oltáři v Loretě přibude stupeň, který byl asi před 50 lety odstraněn.

„Cílem našeho snažení je, aby po opravě byl poutní areál po celý den přístupný všem návštěvníkům. Proto se v poutním areálu počítá i s moderním zabezpečovacím systémem,“ doplňuje otec Zentner.

Opravy kaplí pašijové cesty

Kaple č. 1 – Loučení – bude slavnostně znovu vysvěcena 15. srpna 2022; Foto: archiv farnosti Římov

Nejprve započaly stavební práce na 24 kaplích křížové cesty. Kapličky byly opravovány postupně a v době stavby nebyly jednotlivé objekty přístupné veřejnosti. Během rekonstrukce byly opravovány krovy, měnila se střešní krytina, opravily se vnější a vnitřní omítky, okna, dveře a podlahy. U některých kaplí byla provedena injektáž proti zemní vlhkosti nebo drenáž kolem obvodových zdí. Mnoho práce odvedli také restaurátoři – ti se postarali o odbornou obnovu nástěnných maleb, kamenných prvků, ostění, kamenných soch, ozdobných prvků na střechách, dřevěných plůtků nebo kovových mříží.

Do kaplí budou v rámci oprav navráceny kopie původních soch, jejichž originály byly kvůli opakovaným krádežím již před řadou let uloženy v ambitu poutního areálu a do depozitářů. Kopie budou vytvořené ze dřeva kombinací elektronického frézování a následného ručního doplnění. „Bohužel ani tak se kvůli výrazně rostoucím cenám a omezenému rozpočtu zřejmě nepodaří vytvořit kopie zcela všech soch v kaplích“ dodává Jakub Zentner.

Práce na obnově pašijové cesty již velmi pokročily a většina kapliček je stavebně dokončena. První a největší kaple křížové cesty – „Loučení“ – bude slavnostně otevřena a znovu vysvěcena na svátek Nanebevzetí Panny Marie, tedy v pondělí 15. srpna.

Opravy kostelního areálu

Loni v květnu byly zahájeny také opravy kostelního areálu. Na všech objektech (tj. kostel, loretánská kaple Sancta Casa, ambity i věž) bude provedena oprava střech a oprava vnitřních i vnějších omítek, včetně restaurování nástěnných maleb v kostele a ambitech. Také bude provedeno předláždění ambitů a dvora a také celková drenáž v areálu. Na jižní straně areálu nově vznikne meditační zahrada a celé prostranství kolem ambitů bude upraveno. Také bude restaurován vybraný mobiliář z kostela a ambitů – tj. především oltáře, sochy, obrazy a varhany.

V současné době je již dokončena fasáda Lorety, střechy nad Loretou a nad ambity a také obnova obvodové zdi kolem kostela.

Restaurování

Foto: archiv farnosti Římov

Zároveň se stavebními pracemi velmi intenzívně pracují restaurátoři na obnově částí interiéru (oltářů, soch apod.). Restaurátorské práce probíhají částečně v dílnách, ale větší kusy jsou restaurovány přímo na místě. Již nyní můžeme vidět výsledky práce Mgr. Hanuše Joži a jeho pomocníků, kteří velice zdařile zrestaurovali 32 barokních maleb mariánských poutních míst v klenbách ambitů. 16. května byl k restaurování odvezen celý mobiliář z loretánské chýše, včetně milostné sochy Panny Marie Římovské a soch andílků. Pod rukama restaurátorů získají všechna umělecká díla původní podobu, která je patrná na nejstarších fotografiích ze začátku 20. století.

Neplánované stavební komplikace

Největší potíže byly s novou elektrifikací kaple „Loučení“, která by měla být v budoucnu celodenně otevřena pro návštěvníky. Současně se zjistilo, že dřevěná konstrukce střechy byla napadena dřevomorkou. Proto musela být oprava střechy rozsáhlejší, než předpokládal projekt. Stejná potíž se vyskytla ve 22. kapli „U Šimona Cyrenského“.