Mons. Pavel Posád dnes slaví 20. výročí biskupského svěcení

Foto: Marie Košinová

Dnes, 28. února 2024 je to přesně 20 let od chvíle, kdy v litoměřické katedrále sv. Štěpána přijal z rukou kardinála Vlka biskupské svěcení Mons. Mgr. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický. K výročí biskupského svěcení mu upřímně blahopřejeme.

A při této příležitosti jsme otci biskupovi položili tři otázky:

Otče biskupe, jak jste prožil uplynulých 20 let?
Když jsem byl vysvěcen, bylo mi tehdy 50 roků. Můj předchůdce biskup Josef Koukl žertoval: „to máš na 25 let, to je horší jak doživotí.“.
Ale 20 let uteklo jako voda a jen těžko mohu vypočítat, co vše se za tu dobu odehrálo. Prvních necelých 5 let jsem byl biskupem litoměřickým. V Litoměřicích jsem studoval bohosloví, znal jsem město, ale diecézi moc ne – osobně jsem neznal téměř žádné kněze. V Litoměřicích se mi velice líbilo, navzdory určitým potížím, které si myslím jsou známy. Po krátkém zdravotním zaváhání jsem se vrhl do práce. Za svou prioritu jsem považoval poznat všechny kněze, proto jsem je často navštěvoval nejenom při biskupských povinnostech.

Například v roce 2007 jsem navštívil 48 vikariátních konferencí. Ty se nekonají o prázdninách a ani v měsíci, kdy se slaví Velikonoce. Tam jsem si uvědomoval náročnost jejich situace v misijních podmínkách a s nadsázkou jsem jim často říkával, že je skvělé být litoměřickým biskupem, ale že bych nechtěl být ani jeden den v této diecézi knězem. Samozřejmě, že rozuměli mé řeči. Proto jsem se snažil nejenom je chápat, ale také jim situaci ulehčovat.
Podobně se odvíjel můj život v českobudějovické diecézi. Zde jsem už 16 let. Navštívil jsem mnoho míst, některá i opakovaně. Téměř celou diecézi jsem na pokyn biskupa Vlastimila vizitoval, ale je stále co poznávat, protože situace se v našich farnostech rychle mění.

Co bylo za tu dobu pro Vás nejdůležitější?
Myslím, že u jsem částečně odpověděl. Byl to vždy pro mě kontakt s kněžími a věřícími, ale i s nevěřícími. Mimo jiné jsem se během této doby třikrát zúčastnil návštěvy v Římě u papeže, tzv. Ad limina, což je povinností každého biskupa jedenkrát za cca pět let na pozvání Sv. Otce. Často potkávám na svých cestách věřící, kteří říkají: „mě jste křtil, nebo biřmoval, nebo oddával …“. Velice mě těší práce s mládeží a jsem už delší dobu delegátem pro mládež při ČBK. Neméně mám radost z práce v Charitě – jsem členem Rady pro charitu při ČBK a prezidentem CHČR. Jako mnohaletý spirituál v Kněžském semináři v Olomouci pokračují v této práci v Komisi pro kněžství při ČBK.

Co pro Vás biskupské svěcení znamená?
Především je to obrovský Boží dar a zároveň pozváni k větší službě. Od raného mládí jsem toužil být knězem a také jsem se cítil povolán. Ve 24 letech jsem byl vysvěcen na kněze. Ani ve snu mě nikdy nenapadlo, že bych mohl být biskupem. Když jsem ještě byl bohoslovcem, zdědil jsem zvláštním řízením po zemřelému panu kardinálovi Štěpánu Trochtovi albu a další liturgické věci. Ale naprosto jsem tehdy ani netušil, že po něm jednou zdědím celou diecézi se vším všudy. Proto, jak už jsem naznačil, jsem byl velice překvapen. Ale čím dál více děkuji Bohu za toto povolání a možnost sloužit mu tímto způsobem.

(Ptal se Petr Samec)

***

Životopis Mons. Pavla Posáda

Biskupské heslo: Duc in altum (Zajeď na hlubinu (Lk 5,4)).

Narodil se 28. června 1953 v Budkově, okr. Třebíč. Pokřtěn byl v kostele sv. Martina v Budkově 1. července téhož roku. Pochází ze sedmi sourozenců, nejstarší bratr zemřel ve věku dvou let. Rodiče pracovali v zemědělství. Po ukončení základní školy v Budkově pokračoval ve studiu na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Po maturitě v roce 1972 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích. Absolutorium obdržel v roce 1977 a 26. června 1977 byl v Brně vysvěcen na kněze pro brněnskou diecézi biskupem Josefem Vranou.
Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan nejdříve v Pozořicích, potom v Brně – Židenicích a v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích. Po dvou letech byl na žádost tehdejší státní správy přeložen do pohraniční farnosti Drnholec. V roce 1989 byl ustanoven duchovním správcem v Třešti. Po pádu komunistické totality se stal farářem u sv. Tomáše v Brně. Po třech letech byl jmenován spirituálem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře.
Diecézním biskupem v Litoměřicích byl jmenován 24. prosince 2003. Biskupské svěcení přijal v litoměřické katedrále sv. Štěpána 28. února 2004 z rukou kardinála Vlka. Papež Benedikt XVI. jej jmenoval 26. ledna 2008 světícím biskupem českobudějovické diecéze a udělil mu titulární stolec ve Ptuji (Slovinsko). Intronizován byl 8. března 2008.
3. února 2012 byl Mons. Pavel Posád zvolen novým proboštem Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a do této funkce byl slavnostně instalován v neděli 19. února 2012 v klášterním kostele Panny Marie. V současné době je také delegátem pro mládež při ČBK, členem Rady pro charitu při ČBK, prezidentem Charity ČR a členem Komise pro kněžství při ČBK.