Kardinál Robert Sarah v českobudějovické diecézi

19.09.2023 Petr SAMEC

Letošní římovská podzimní pouť u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže byla obzvlášť významná. Konala se v nádherném prostředí nově rekonstruovaného chrámu a ambitů římovského poutního areálu a jejím hlavním hostem byl kardinál Robert Sarah, pocházející z Guineje, který byl v letech 2014 – 2021 prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Otec kardinál poctil jižní Čechy svou přítomností od 14. 9. do 17. 9. 2023.

Foto: Lucie Horníková / Člověk a víra

Ve čtvrtek předsedal modlitbám večerních chval s cisterciáckými mnichy ve Vyšším Brodě, v pátek ráno v klášteře sloužil mši svatou a odpoledne se setkal s kněžími a řeholníky při přednášce na téma „Eucharistie a kněžství“. Ve své promluvě zdůraznil význam kněžské askeze tváří v tvář svátostné přítomnosti Ježíše Krista v Eucharistii.

V sobotu dopoledne kardinál představil v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích svou knihu „Katechismus duchovního života“ (nakladatelství Hesperion). Odpoledne předsedal v Římově pontifikální mši svaté a posvětil ve zdejším chrámu korouhve sv. Václava a sv. Ludmily. Mši svatou doprovodilo polyfonním a chorálním zpěvem Literátské bratrstvo z Netolic pod vedením MgA. Jiřího Churáčka. 

Na začátku své homilie kardinál Sarah řekl: „Náš život má smysl jen tehdy, když ho prožíváme na kolenou před Bohem, v blízkém a hlubokém vztahu k Němu“. Hovořil také i o tom, že každý člověk se má snažit hledat ve svém životě Boha a pokračoval: „Kdo došel k poznání Ježíšovy tváře, zažil nevýslovnou radost a touží jen po tom, aby mohl tuto radost z Jeho přítomnosti i rozdávat. Jedině Ježíš dokáže dát smysl a naplnění života každému člověku, který se mu odevzdá.“

Dále pokračoval kardinál těmito slovy: „Bez Boha je člověk často opuštěný, smutný, zoufalý a věčně nenaplněný tím, co mu každodenní život přináší.“ … „Jestliže chceme být opravdu šťastní, musíme navrátit Boha do středu svého každodenního života, znovu Ho postavit na první místo v každém svém konání, v každé své myšlence a v každém okamžiku usilovat o Jeho království. Pokud tak učiníme, dostáváme se ale mnohdy do protikladu ke světu, který dává často přednost penězům, politické a vojenské moci či světským požitkům. Když se rozhodneme pro Boha, jsme často odmítáni a znevažováni, ale zároveň milováni a upřednostňováni Pánem, který nám dává možnost zakusit zkušenost převyšující všechny radosti světa a který bude ve všech obtížných a bolestných životních situacích s námi.“ Fotografie ze sobotního programu v Římově si prohlédněte ZDE.

Foto: Lucie Horníková / Člověk a víra

V neděli předsedal kardinál Robert Sarah v ambitech římovského areálu pontifikální mši svaté ze svátku Povýšení svatého Kříže, kterou zpěvem gregoriánského chorálu doprovodila Gregoriánská schola sv. Anny (z Černice) a Svatomichalská gregoriánská schola (z Brna).

„Je správné oslavovat a povyšovat kříž, protože je to mocná zbraň, která od nás vzdaluje všechno zlo a zahání na útěk nepřátele naší spásy. Prosme Pána, abychom si skutečně zamilovali kříž, protože láska ke kříži je nástrojem spásy a přináší naší duši bohaté plody. Naše bolest spojená s bolestí Pána Ježíše přestává být zlem, které vzbuzuje úzkost a drtí nás, ale stává se nástrojem sjednocení s Bohem. Mnozí z nás utíkají z Ježíšova kříže, ale právě na kříži zjevuje Pán Ježíš něžnost Boha Otce a Boží tvář. Kříž je místem definitivního zjevení Boží lásky a je také místem odpuštění a smíření,“ zdůraznil ve své homilii kardinál Sarah.

Své kázání kardinál zakončil slovy: „Kříž odhaluje neuvěřitelnou touhu Boha sdílet s člověkem svůj život, znovu ho odít do svatosti, naplnit ho svou láskou, odpuštěním a svou otcovskou něžností. Kéž nás svátek Povýšení svatého kříže učí milovat a odpouštět. Kéž můžeme díky rozjímání o Ukřižovaném říci spolu s římským setníkem: „Ten člověk byl opravdu Syn Boží (Mk 15,39)“!

Foto: Lucie Horníková / Člověk a víra

Kardinál Robert Sarah zapůsobil na všechny přítomné, kteří během obou mší svatých zaplnili římovské ambity, především svou srdečností a svým prostým vystupováním. Při loučení s farností nás ujistil, že mu bude Panna Maria Římovská, jejíž obraz dostal darem, vždy připomínat Římov a že bude na toto jihočeské poutní místo vzpomínat v modlitbě.

 

Text Stanislavy Vitoňové redakčně upravil Petr Samec