JUDr. Jan Kotous převzal stříbrnou medaili Univerzity Karlovy

07.12.2023 Petr SAMEC

Ocenění mu ve čtvrtek 30. listopadu 2023 předala rektorka Milena Králíčková. Tyto medaile uděluje Vědecká rada Univerzity Karlovy výjimečným osobnostem, které se zasloužily o věhlas své alma mater, spolupracujících fakult nebo Univerzity Karlovy samotné.

JUDr. Jan Kotous převzal medaili od Mileny Králíčkové, rektorky Univerzity Karlovy; Foto: Michal Novotný

Medaili obdržel Jan Kotous za zásluhy o rozvoj oborů „pracovní právo“ a „právo sociálního zabezpečení“, s přihlédnutím na jeho podíl při rozvíjení vztahů mezi Univerzitou Karlovou a pražskou arcidiecézí.
„Vyjádřené pocty si nesmírně vážím,“ řekl Jan Kotous. Ve svém proslovu pak navázal na předcházející slova rektorky Králíčkové, která připomněla letos zesnulého historika a archeologa profesora Petra Sommera. S ním doktor Kotous intenzívně spolupracoval a zmínil to i ve své řeči: „Spolu jsme před mnoha lety budovali nové expozituře Archeologického ústavu Akademie věd ČR na Vyšehradě. Včera by oslavil své narozeniny. Bylo pro mě ctí s panem profesorem spolupracovat a mít možnost s ním organizovat mezinárodní konferenci, zahájenou právě před rokem ve Velké aule Karolina. Ještě jednou děkuji za tuto poctu.“
Doktor Kotous působil na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, kde vedl oddělení sociální politiky. Byl též ředitelem personálního odboru Ministerstva kultury ČR a ředitelem kanceláře Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě. Téměř 20 let působí na katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK. Vedle historie sociální politiky a historie práva se zabývá rovněž právem církevním a soukromým. Je redaktorem odborných sborníků, autorem vysokoškolských skript a řady odborných publikací a předsedá redakční radě diecézního časopisu Setkání.

Je držitelem několika významných ocenění, včetně bronzové a stříbrné medaile Antonína rytíře Randy, kterou Jednota českých právníků uděluje jako výraz uznání zásluh na rozvoji demokracie, právní teorie i praxe, zákonodárství a organizování právního života v zemi či za práci pro Jednotu. V roce 2018 mu papež František udělil Řád sv. Řehoře Velikého ve stupni rytíř – komandér.
Pan doktor Kotous je i nositelem dalších církevních ocenění: v 1996 získal důstojnický kříž Pro Merito Melitensi za práci pro suverénní řád Maltézských rytířů. V roce 2013 mu kard. Dominik Duka udělil stříbrnou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského za zásluhy, znovuobnovení a rozvoj Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. V roce 2016 mu českobudějovický biskup Vlastimil Kročil udělil zlatou Medaili sv. Auraciána.

Text: tiskovou zprávu Univerzity Karlovy upravil a doplnil Petr Samec
Foto: Michal Novotný

Foto: Michal Novotný

 

Foto: Michal Novotný