Dnes byl slavnostně otevřen kostel sv. Jakuba v Prachaticích

15.05.2021 Petr SAMEC

Kostel sv. Jakuba je dominantou Prachatic a vytváří typickou siluetu města. Dnes byla po více než 4 letech ukončena celková rekonstrukce, kvůli které byl chrám úplně uzavřen od 15. října 2019. Tato významná sakrální stavba tedy opět v plné kráse ukazuje českou pozdně gotickou architekturu a dokládá vysoké schopnosti a umění českých umělců a řemeslníků, a to jak těch středověkých, tak i současných.

Stavební práce sice skončily již loni v listopadu, ale kvůli epidemii COVID-19 bylo otevření kostela posunuto až na 15. květen 2021. Protože v platnosti stále byla protiepidemická opatření, musel být počet přítomných během obřadu omezen. Biskupství českobudějovické ale zajistilo přímý přenos na kanálu YouTube, kde je nyní k dispozici i záznam slavnosti na odkazu ZDE.

Foto: Martina Řehořová / Člověk a víra

Slavnostní bohoslužbu celebroval Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Ten v homilii mimo jiné řekl:

„Přicházím vždycky rád do tohoto starobylého chrámu, který je zasvěcen apoštolu Jakubovi, ale rovněž tento chrám je podivuhodně spojen s prachatickým rodákem sv. Janem Nepomukem Neumannem, který právě zde byl pokřtěn. Prachatice mají v mém srdci zvláštní místo, stejně tak jako i v životě celé naší českobudějovické diecéze. Jako biskup jsem zde mezi vámi již poněkolikáté a pokaždé si odnáším povzbuzení i radost z vaší víry i z vašeho křesťanského optimismu, který je tak důležitý právě v dnešní době. Zatím stále ještě prožíváme nelehké období pandemie a mohlo by se zdát, že i náš život z víry je jaksi „přidušen“. Ano, tak by se to mohlo také jevit, ale koneckonců, právě ta dnešní slavnost dokazuje, že víru v Krista Ježíše není možné tak jednoduše zastavit. Vskutku, tato chvíle je okamžikem chvály a díků!“

„I zde se jedná o prostor, který nebyl jeho budovateli vyhrazen k tomu, abychom v něm my lidé pohostili našeho Pána a Spasitele. Je to přesně naopak! Je to On, Vykupitel světa, kdo v posvátném prostoru chrámu tajemně přebývá, kdo v něm žije, aby nás hostil svým požehnáním, aby nás sytil svým eucharistickým chlebem a napájel svou krví, aby nás povzbuzoval svým slovem. Každý křesťanský chrám, a tudíž i tento, je posvátným a privilegovaným místem, kde i v dnešní době je možné zakusit posvátno. Snad i proto je také dobré si připomenout, že bychom se měli všichni snažit udržovat a dodržovat v našich kostelích atmosféru pokoje, vážnosti a důstojnosti, neboť takovému místu to prostě náleží.“

„Bratři a sestry, děkujme našemu Pánu za tento chrám, za tento posvátný prostor, v němž k nám On promlouvá a dává se každému, kdo po Něm touží. Pamatujme s vděčností i na všechny ty, kdo tento chrám budovali, neboť vyrostl z jejich víry a lásky k Pánu Bohu. Děkujme všem, kdo přispěli k tomu, aby se opět tento chrám zaskvěl v celé své kráse! Kéž i pro všechny, kdo přijdou po nás, zůstane místem, kde naleznou Boha a zakusí jeho milost.“ 

(celý text homilie si můžete přečíst na odkazu ZDE).

Foto: Martina Řehořová / Člověk a víra

Otec biskup také posvětil nový kamenný oltářní stůl (mensu) a další nově pořízené liturgické vybavení. Během obřadu byly do mensy umístěny relikvie sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Nepomuka Neumanna.

Na závěr slavnosti zaznělo poděkování duchovního správce prachatické farnosti,

P. Petra Plášila, všem, kteří se na opravě kostela sv. Jakuba podíleli:

„Především děkuji tobě otče biskupe Vlastimile, že jsi k nám do Prachatic přijel a slavil jsi spolu s námi bohoslužbu, při které jsi posvětit nové liturgické vybavení, které nyní bude sloužit, věřím, že po velmi dlouhou dobu, ke slavení posvátné bohoslužby. A ještě více ti děkuji, že jsi sáhl poměrně hluboko do finančních prostředků diecéze a přispěl jsi částkou několika milionů korun na rekonstrukci našeho chrámu. A protože jsi v pondělí oslavil významné životní jubileum 60 let života, přijmi, prosím, od nás malý dárek s přáním, ať tě dobrý Bůh stále provází svým požehnáním a posilou ve tvé náročné službě.

Dále bych chtěl poděkovat vám všem, kdo jste připravovali kostel na tuto bohoslužbu a podíleli jste se na úklidu a květinové výzdobě. Děkuji chrámovému sboru za hudební doprovod této liturgie a našim ministrantům. Jmenovitě bych chtěl poděkovat paní Marii Kaprálové za její velmi obětavou kostelnickou službu v kostele sv. Petra a Pavla, úklid a květinovou výzdobu. Tou jste okrášlila i tento chrám. A měl bych poděkovat také vašemu manželovi, že strpěl, abyste každý den sloužila v chrámě, a to někdy i hodně dlouho. Opravdu moc děkuji.

 A nyní bych se s poděkování rád obrátil na vás, kteří jste se konkrétně podíleli na tom, že náš chrám nyní září čistotou a také i nádherně voní.

 Začnu chronologicky:

Děkuji pracovníkům Biskupství českobudějovického, pánům Mroskovi a Smolkovi, kteří stáli u zrodu myšlenky podat žádost do programu IROP. A protože žádost byla dobře připravená, uspěli a získali hlavní finanční podíl na opravu našeho kostela, podobně jako i u několika dalších významných chrámů a poutních míst naší diecéze. Také děkuji vašim spolupracovníkům, kteří připravovali projekt a vykonávali stavební dozor. Především pánům Gregorovi a panu Čadkovi.

Děkuji také pracovníkům Národního památkového ústavu v Č. Budějovicích, především panu Lavičkovi a paní Geršlové, a dalším vašim spolupracovníkům, kteří jste konali odborný dohled nad rekonstrukcí chrámu a přispěli jste mnoha podněty k jeho současné kráse.

Děkuji svým farním spolupracovníkům, především Václavu Kozlerovi a Stanislavě Vitoňové. Vy jste nesli také mnohé starosti a mnohým dobrým jste pomáhali, téměř každodenně, na pracích spojených s opravou.

Velice bych chtěl poděkovat jednatelům firmy Dolmen, pánům Tomáši Chlaňovi a Miroslavu Neškodnému za výborně odvedenou stavební část opravy interiéru i exteriéru a vašim subdodavatelům:

– pánům restaurátorům Skořepovi a Maškovi, kteří se věnovali freskám

– panu Veřtátovi, který restauroval hlavní dveře

– paní Vintrové Zborníkové, která se se svými spolupracovníky věnovala opravě vitráží

– panu Koreckému a spol., kteří se věnovali kamenické práci

– alarm instaloval pan Velek

– ozvučení kostela zajistila firma Ozvučovací technika pana Vojtěcha Pecky

A dostáváme se k restaurování mobiliáře, kterému se věnovali čtyři skupiny restaurátorů:

– paní Jitka Musilová a její kolegové restaurovali dva novogotické oltáře v bočních lodích chrámu

– již zmíněný pan Veřtát restauroval také reliéfy Křížové cesty

– další skupina restaurátorů pod vedením pana Davida Blahouta se věnovala restaurování oltářů sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a také kazatelny

– největší část restaurátorských prací provedla firma RE pod vedením pana Zmeškala. Ti restaurovali hlavní oltář a dva oltáře z mého pohledu v zadní části kostela.

Všem těmto restaurátorům patří velký dík za skvělou práci, která náš kostel krásně rozzářila.

A musím zmínit také výbornou práci našeho dvorního truhláře pana Jana Pintra a elektrikáře pana Jana Mareše.

A nakonec jsem si nechal poděkování pro pana Zbyňka Zedníčka, majitele firmy Granit, který se svými spolupracovníky vytvořil již několikrát dnes zmíněné nové liturgické vybavení zhotovené z pověstné mrákotínské žuly. K tomu se dá říci jediné – skvělá práce.

Velmi bych chtěl poděkovat také dárcům, kteří přispěli na opravu chrámu. Někteří věnovali obdivuhodně velké částky. Jeden dar byl ve výši 100 000 Kč, dva ve výši 50 000 Kč, několik dalších ve výši několika desítek tisíc a velké množství darů ve výši několika tisíc. Jedna rodina se čtyřmi malými dětmi dala 5 000 Kč. Vím, že museli hodně počítat, kolik mohou darovat a také si i něco odříci. V Božích očích má takový dar opravdu velikou hodnotu. Celkově se na těchto osobních darech vybralo přes 550 000 Kč. Velice také děkuji vám, zastupitelům města, kteří jste odsouhlasili příspěvek na opravu v celkové výši 690 000 Kč.“

Bylo vykonáno mnoho práce

Oprava stála celkem 33 mil. Kč a během 4 let byl kompletně opraven interiér a větší část exteriéru. Byly obnoveny omítky na větší části fasády, restaurovány fragmenty vzácné fresky „Ukřižování“, opraveny kamenné a truhlářské prvky a okenní vitráže. K největším změnám však došlo v interiéru. Původními barvami byly natřeny sloupy a žebroví stropu a tím se celý interiér kostela prosvětlil a rozzářil. Původní kamenná podlaha presbytáře byla přeskládána a znovu položena, došlo k výměně podlahy na kůru a opravě všech vnitřních omítek. Opraven a vyčištěn byl celý mobiliář kromě varhan.

Velmi důležitou změnou jsou nově pořízený oltářní stůl (mensa) a další liturgické předměty vytesané z mrákotínské žuly: ambon, 3 křesla pro kněze v presbytáři, podstavec pro kříž a podstavec pro paškál.

Zároveň došlo i k modernizaci technického zařízení kostela: i interiéru jsou nové mikrofony a reproduktory a byl instalován nový zabezpečovací systém s kamerami. V zimě bude možné využívat elektrické vyhřívací koberečky u oltářního stolu, u lavic ministrantů a lavic pro děti.

Umělecké skvosty v původní nádheře

Pohled k hlavnímu oltáři – vidět jsou např. nová mensa, ambon a natřené sloupy klenby; foto: P. Petr Plášil

V uplynulých letech byl odborně restaurován prakticky celý interiér chrámu. Celý prostor se výrazně prosvětlil a rozzářil, mimo jiné i díky nátěru sloupů a dalších kamenných prvků původními barvami. Všechny oltáře byly restaurovány, vyčištěny a nově pozlaceny a kompletně opraveny byly i obrovské vyřezávané reliéfy křížové cesty z přelomu 19. a 20. století.

Restaurovaný oltář Panny Marie Bolestné – například očistcový oheň dole nebyl dříve vůbec vidět; foto: Stanislava Vitoňová

Krásně byl opraven původní sanktuář, o kterém většina lidí vůbec nevěděla, neboť byl zdevastovaný, zabílený vápnem, a navíc ukrytý za lavicemi presbytáře.

Opravený sanktuář – na stěně vzadu nově objevené fresky „Poslední večeře“ a „Sbírání many“; foto: Stanislava Vitoňová

Došlo i k několika významným objevům. Vedle sanktuáře byly nově objeveny a zrestaurovány dvě fresky ze 16. století: jedna z nich zobrazuje „Poslední večeři Páně“, druhá zřejmě „Sbírání many“. Na zdi za hlavním oltářem byly nově odkryty a zrestaurovány dvě renesanční fresky (Boj Davida s Goliášem a scéna krále Šalamouna řešícího spor mezi dvěma ženami o dítě). Nově objevena byla i gotická ornamentální freska se staročeským nápisem, která je nejstarší v celém kostele.

Chrám se otevírá široké veřejnosti

Kostel bude otevřen nejen pro naše farníky, ale i pro všechny obyvatele Prachatic a další návštěvníky města. Chrám je již nyní volně přístupný od rána do večera. V pátek 28. května 2021 jako součást Noci kostelů mohou zájemci absolvovat komentované prohlídky kostela s průvodcem. Po uvolnění epidemických opatření budou během letní turistické sezóny komentované prohlídky kostela v češtině, němčině a angličtině. V červnu jsou ve spolupráci s Městem Prachatice naplánovány 3 koncerty duchovní hudby, které naše farníky připraví na nejdůležitější událost roku – pouť ke sv. Janu Nepomuku Neumannovi, nejvýznamnějšímu prachatickému rodákovi, od jehož narození letos uplynulo 210 let. Při návštěvě kostela si nezapomeňte prohlédnout sgrafitový obraz „Večeře Páně“ z roku 1563 na sousedícím domě čp. 31, který sice není součástí chrámu, ale má obrovskou kulturně-historickou hodnotu.

Kamenné detaily i žebroví klenby dostaly původní barvy; foto: Stanislava Vitoňová

O kostele sv. Jakuba

Pozdně gotický kostel vznikl těsně po založení královského města Prachatice v roce 1323 Janem Lucemburským. Budování chrámu probíhalo v několika etapách. Z husitských válek byl kostel velmi poničen – utrpěl hlavně interiér. Roku 1468 byl kostel nákladně opraven, ale v roce 1507 byl téměř zničen požárem, při kterém shořely i obě věže. Při následných opravách, které financoval rod Rožmberků, dostal kostel svou končenou podobu zřejmě v roce 1516. Průčelí zdobí dvě věže, z nichž severnější není dostavěna a po ohni roku 1507 byla jen pokryta nízkým krovem. Jižnější věž je vysoká 53 metrů. Kostel má nyní 4 zvony, z nichž největší „Jakub“ je v menší věži a váží přes 3 tuny.

Vnitřek chrámu je honosně vyzdobeným trojlodím. Návštěvníci mohou obdivovat radu krásných kamenických a řezbářských děl a celkem 7 oltářů. Dominantou je raně barokní hlavní oltář s dřevěnými gotickými reliéfy. Střed hlavního oltáře tvoří barokní sochy P. Marie, sv.  Dominika a sv. Kateřiny Sienské od F. Ramblera z počátku 18. století. Historicky zajímavá je kazatelna z 18. století. V pravé lodi je gotický vchod do kaple sv. Jana N. Neumanna, ve které se nacházejí mimo jiné části původních nástěnných maleb s biblickými motivy.

Petr Samec

Přiložené soubory