Trestní oznámení

Římskokatolická farnost Hoštice (u Tábora) podala v pátek 8. 11. 2013 k Okresnímu státnímu zastupitelství v Táboře trestní oznámení v souvislosti s těžbou dřeva v kat. území Hoštice u Nemyšle.

Jako vlastník je v katastru nemovitostí v současnosti zapsána Česká republika, přičemž právo hospodařit s majetkem státu má státní podnik Lesy České republiky, s. p. Dotčené pozemky představují historický církevní majetek; předmětná výzva k jeho vydání byla státnímu podniku Lesy České republiky jako povinné osobě odeslána dne 22. 8. 2013. Lesy ČR dosud výzvu k vydání majetku nezpracovaly.

Dopisem ze dne 8. 10. 2013 byl státní podnik Lesy ČR vyzván, aby výzvy oprávněných osob vyřizoval průběžně tak, aby byla zachována lhůta stanovená zákonem, a aby napříště upustil na nemovitostech, jejichž vydání se oprávněné osoby domáhají, od jakékoliv těžby. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, podala farnost oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu.

Současně byl k Okresnímu soudu v Táboře podán návrh na nařízení předběžného opatření, aby se Lesy ČR zdržely lesní těžby na pozemcích římskokatolické farnosti Hoštice (u Tábora). 

Mons. Adolf Pintíř, generální vikář českobudějovické diecéze
(11.11.2013)

Aktualizováno (15.11.2013)

Okresní soud v Táboře rozhodl kladně ve věci návrhu nařízení předběžného opatření, římskokatolické farnosti Hoštice (u Tábora).

 

Přiložené soubory