V katedrále budou instalovány tapiserie „VÝJEVY Z APOKALYPSY“

18.03.2022 Petr SAMEC

Do presbytáře českobudějovické katedrály sv. Mikuláše budou dnes po 17. hodině instalovány monumentální tapiserie obrazového cyklu „VÝJEVY Z APOKALYPSY“. Autorem tapiserií je celosvětově uznávaný slovinský umělec, teolog a jezuita P. Marko Ivan Rupnik, S.J., který bude slavnostní liturgii osobně přítomen. Nová umělecká díla během obřadu požehná Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Obřad můžete sledovat v přímém přenosu na odkazu ZDE. Na YouTube kanálu „Biskupství českobudějovické“ pak bude k dispozici i záznam.

Celkový pohled na presbytář ozdobený tapiseriemi obrazového cyklu „VÝJEVY Z APOKALYPSY“; Foto: Petr Samec

Každá ze šesti tapiserií (376 cm x 235 cm) zobrazuje jeden ústřední motiv z knihy Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) o rozměrech 282 cm x 234 cm. Hlavní motiv je vždy doplněn třemi menšími výjevy (94 cm x 78 cm) ze Starého či Nového Zákona. Žádný z výjevů obrazového cyklu není osamocen, všechny dohromady utvářejí jeden organický celek a vyjadřují způsob vidění „jednoho v mnohosti“. Dílo M. Rupnika je zcela originální jak teologickým obsahem, tak výtvarným zpracováním. Obrazový cyklus propojuje a opticky sjednocuje celý prostor presbytáře a v rozměru časovém duchovně propojuje minulost, přítomnost i budoucnost. „Takové pojetí je podle mého názoru v dnešní komplikované a přetechnizované době velmi důležité, neboť skutečná podstata věcí se nám lidem snadno vytrácí,“ říká Dr. Zdeněk Mareš, Th.D., děkan katedrály sv. Mikuláše a duchovní správce města České Budějovice.

Tapiserie byly vyrobeny v tkalcovské umělecké dílně Roberta Goloba (Lublaň, Slovinsko). I přesto, že nejde o ručně tkané tapiserie, je jejich umělecká i řemeslná hodnota velmi vysoká, neboť k výrobě byly použity výhradně nejkvalitnější materiály a vytvářeli je jedni z nejlepších mistrů ve svém oboru.

Úpravy interiéru českobudějovické katedrály v letech 1969–1970 zahájil služebník Boží Otec biskup Josef Hlouch. Jejich cílem bylo uvedení liturgického prostoru do souladu se závěry druhého vatikánského koncilu. Vzhledem k tehdejší nepříznivé době (tzv. „normalizace“) a také z důvodu předčasného odchodu J. Hloucha na věčnost (+ 1972) zůstal tento záměr nedokončený. V letech 2011–2013 proběhla celková obnova interiéru katedrály a na stěnách presbytáře přitom vzniklo šest rozměrných ploch pro uměleckou výzdobu.

„Presbytář má pro každý kostel naprosto zásadní liturgický význam a nelze jej jen jednoduše esteticky vyzdobit libovolným uměleckým dílem. Na počátku procesu tedy bylo nutné určit ústřední téma, kterým se stala kniha Zjevení sv. Jana. Až poté jsme oslovili několik vynikajících výtvarníků, z nichž byl nakonec vybrán otec Rupnik,“ popisuje celý proces Zdeněk Mareš. „Interiér katedrály je teprve nyní – tedy po více než půlstoletí – konečně dokončen. Prostor presbytáře tím nabývá ještě vyššího duchovního významu a stává se ústředním místem evangelizace a stálé liturgicko-spirituální výchovy pro celou diecézi,“ dodává Zdeněk Mareš.

Celková hodnota obrazového cyklu „VÝJEVY Z APOKALYPSY“ přesáhla 1,6 mil. Kč. Finanční prostředky byly získány sbírkou v letech 2020-2021. „Chtěl bych velmi poděkovat všem dárcům a sponzorům – státních i nestátních institucí, firem i jednotlivců – bez jejichž velkorysé podpory by nebylo možné toto umělecké dílo realizovat,“ uzavírá Zdeněk Mareš.

Marko Ivan Rupnik, S.J. (*1954)

Celosvětově uznávaný slovinský umělec, teolog a jezuita. Do Tovaryšstva Ježíšova (jezuité) vstoupil již v devatenácti letech (1973). V roce 1985 přijal kněžské svěcení po ukončení rozsáhlých studií několika oborů: postupně vystudoval filozofii v Lublani, Akademii výtvarných umění v Římě a teologii na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě. V roce 1991 získal doktorát v oboru misiologie. Žije a pracuje převážně v Římě. Je ředitelem institutu Centro Aletti a konzultantem Papežské rady pro kulturu. Kromě toho působí v Papežském orientálním ústavu, přednáší na Papežské Gregoriánské univerzitě, na Papežském liturgickém institutu Sv. Anselma i v mnoha dalších institucích po celé Evropě. Je žákem a následovníkem českého kardinála Tomáše Špidlíka. Jeho díla se nacházejí na mnoha místech: ve Vatikánu, Madridu, Krakově, Washingtonu, Lurdech či Fatimě. V České republice jste dosud mohli vidět pouze jediné dílo P. M. I. Rupnika, a to mozaiku zdobící sarkofág kardinála Špidlíka na Velehradě.

Popisy tapiserií – uveden vždy hlavní výjev z Apokalypsy a názvy menších výjevů

I. Janovo vidění skrze otevřenou bránu nebes (Zj 4-5)

a) Abrahám obětuje svého syna Izáka;

b) Ježíš v Getsemanské zahradě se vydává do rukou biřiců;

c) prvomučedník Štěpán obětuje svůj život za víru v Krista;

II. Boží chrám s archou úmluvy, symbolizující vztah člověka s Bohem (Zj 11, 19)

a) Abrahám a Sára navštíveni trojicí mužů-andělů;

b) Suché kosti oživené Hospodinovým dechem;

c) Ježíš na kříži se odevzdává nebeskému Otci;

III. – Vítěz nad smrtí vyjíždí na bílém koni, aby znovu vítězil (Zj 6)

a) Melchizedech obětující chléb a víno, žehná Abrahámovi;

b) Josef Egyptský se dává poznat svým bratřím;

c) Ježíš na oslátku u bran Jeruzaléma, naplňuje proroctví o králi na Davidově trůně;

IV. Definitivní porážka zla a nastolení nové země a nových nebes (Zj 19, 20-21; 20,10)

a) Ježíš na poušti je pokoušen od ďábla;

b) posedlý člověk vyznává Mesiáše;

c) Ježíš podává skývu chleba Jidášovi a vydává se tím zradě;

V. Cesta církve vyjádřená dvěma mocnými svědky (Zj 11)

a) Eliášův boj proti falešným prorokům;

b) Mojžíš před rebelujícím lidem dává vytrysknout vodě ze skály;

c) apoštolové Petr a Pavel křtí ostatní spoluvězněné;

VI. Nebeský Jeruzalém s vykoupenými, kteří svá roucha vyprali v Beránkově krvi (Zj 21-22)

a) nanebevstoupení Ježíše Krista;

b) seslání Ducha svatého na apoštoly;

c) Panna Maria v nebeské slávě, jakožto cíl pro lidstvo.