Stojíme na prahu nového roku

01.01.2019 Miroslav Bína

1. 1. 2019, České Budějovice; Českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil oslovil s Novým rokem také návštěvníky webových stránek.

Milí návštěvníci našich webových stránek,

stojíme na prahu nového roku 2019 a jdeme vstříc času budoucímu, o němž nikdo z nás neví, jaký bude. V průběhu nastávajícího roku si však budeme mnohokrát připomínat jméno naší světice, Anežky Přemyslovny, od jejíhož svatořečení uplyne rovných třicet let. To bude příležitost, abychom nejen vzpomínali, ale také hodnotili uplynulé období.

Nikdy nezapomenu na atmosféru, kterou bylo možné prožít v Římě, kam tehdy připutovalo tisíce poutníků z bývalého Československa. Všichni jsme tehdy cítili, že se něco mění, že přichází tolik vytoužená svoboda, která je ohromným darem, ovšem darem zavazujícím k odpovědnosti. Ve světle životního příkladu sv. Anežky bychom se nyní měli zamýšlet, jak tento dar přijímáme a jak ho užíváme. Budeme-li kritičtí sami k sobě, pak si budeme muset i přiznat určité naše rezervy, ba dokonce i to, že se někdy necháváme strhnout k přesvědčení o tzv. bezbřehé svobodě. Jak snadno se může stát, že nesprávné pojetí svobody se stane nebezpečným či přímo ohrožujícím svobodu druhého. Jak málo stačí, aby došlo ke zneužití svobody. Jak snadno si člověk začne myslet, že když je svobodný, může si dělat, co se mu zlíbí.

Jako křesťané známe dobře varovný příběh na počátku Bible. První lidé dostali od Boha dar svobody, kde však platilo jedno jediné omezení, což byl Hospodinův příkaz, který lidé nesměli přestoupit. Jak to dopadlo, všichni víme. Dar svobody prvních lidí byl porušen překročením příkazu. Svoboda byla poskvrněna hříchem, který je stále přítomen v lidských dějinách. „Budete jako bohové!“ Vy sami si budete určovat, kde jsou hranice vaší svobody!

Nejen v minulosti, ale i dnes je toto našeptávání pro mnohé velmi sladké a lákavé. „Budete svobodní jako bohové!“ Tomuto pokušení jsou vystaveni nejen politici a státníci, nejen profesoři vědeckých laboratoří či mediální hvězdy. Jsme mu vystaveni i my, kdo máme sloužit Kristu a jeho Církvi.

Jako pevnou hráz proti takovému zneužití lze postavit zejména ctnost pokory a prostoty, přičemž zářným příkladem je nám právě sv. Anežka. Tato světice kráčela ve svém životě cestou svobodného a pokorného souhlasu s Boží vůlí, která je nejen cestou k obnovení přirozeného řádu ve světě, ale pro každého jednotlivce je to i cesta ke štěstí v pravé svobodě. Jde o cestu ke štěstí, které tento svět nemůže dát, neboť toto štěstí souvisí především s vnitřní vyrovnaností, krásou a harmonií. Není snad toto tím, co tolik v dnešní rozhárané době potřebujeme? Neměli bychom se snad znovu obrátit ke sv. Anežce s prosbou o pomoc, abychom dokázali kráčet pravdivě po cestě pravé svobody?

Milí přátelé, přeji vám v tomto novém roce 2019 hojnost Božího požehnání a vše dobré na přímluvu naší velké světice!

                                                         + Vlastimil, biskup českobudějovický