Společné teze křesťanských církví

22.01.2019 Miroslav Bína

18. – 25. 1. 2019, ČR; V týdnu věnovaném modlitbám za jednotu křesťanů si připomeňme společné teze z Ekumenického katechismu, založené na nejstarších vyznáních víry a společné pro všechny křesťanské církve.

Ilustrační snímek: P&M Červení / Člověk a Víra

Nový impulz ekumenismu dal druhý vatikánský koncil

Zahájil jej v roce 1962 papež sv. Jan XXIII. a v roce 1965 ho dokončil jeho nástupce sv. Pavel VI. Již dva roky před zahájením koncilu byl založen Sekretariát pro jednotu křesťanů a byl tak prolomen dlouhodobě odmítavý postoj katolické církve. Na koncilu pak byl přijat Dekret o ekumenismu – Unitatis Redintegratio (1964) a Deklarace o náboženské svoboděDignitatis humanae (1965). Katolická církev se sice nevzdala svého nároku být církví všeobecnou čili katolickou, zároveň však přestala označovat věřící jiných křesťanských církví jako heretiky, omluvila se za křivdy, které v souvislosti s rozdělením napáchali někteří její členové, a vyzvala k široké spolupráci.

Společné teze

V předmluvě k Ekumenickému katechismu, který vyšel v českém překladu v roce 1999, uvádí bývalý předseda ČBK kardinál Miloslav Vlk, že v průběhu let by vytvořeny podmínky pro společné hledání pravdy a můžeme se tak přibližovat blíže k okamžiku, po kterém toužíme: „Aby všichni byli jedno“ (J 17,21). Z tohoto Ekumenického katechismu vybíráme teze, založené na nejstarších vyznáních víry – Apoštolském a Nincejsko-cařihradském, a které jsou společné pro všechny křesťanské církve:

1. „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech“

 • Ekumenické vyznání víry – shoda v ústředních pravdách víry
 • Společné Písmo svaté
 • Jeden křest – působí přijetí do jediné církve
 • Společná modlitba a chvála
 • Cílem je plné společenství víry a církve

2. Společně věřit a vyznávat

 • Víra je rozhodnutím se pro Boha
 • Víra je Boží dar, milost

3. Věříme v jednoho Boha

 • Bůh je nevystižitelné tajemství
 • Bůh se zjevuje sám
 • Křesťané vyznávají trojjediného Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého
 • Bůh je láska

4. Věříme v Boha, Otce, Všemohoucího, který všechno stvořil

5. Věříme v jednoho Pána, Ježíše Krista

6. Věříme v Ducha Svatého

7. Věříme v jednu, svatou, všeobecnou a apoštolskou církev

8. Vyznáváme jeden křest na odpuštění hříchů

9. Očekáváme vzkříšení mrtvých a život budoucího věku

10. Amen

 • Vyslovením „amen“ vyhlašuje a stvrzuje obec shromážděná k bohoslužbě své společenství ve víře s celou církví.

Jak můžeme s bratry a sestrami spolupracovat? 

Přestože nelze zatím dosáhnout jednoty v plnosti a slavit např. společně eucharistii, velmi se rozšířila např. spolupráce na poli sociálním, kde jsou všichni lidé bez výjimky voláni k společnému dílu lásky. V praktickém životě místních církví se jedná o společné ekumenické bohoslužby slova, dále např. o spolupráci v nemocnicích a penzionech či školkách a školách, společnou organizaci Noci kostelů, živého Betléma, večerů chval či dalších akcí otevřených širší veřejnosti. Není dobré zapomínat ani na tzv. sektorální pastoraci, tedy ekumenickém působení kaplanů v armádě, nápravných zařízeních, zdravotnictví, či mediální spolupráci a výměnu zkušeností.

(Zdroj: ČBK)

Přímluvy pro Týden modliteb 2019

Modlitby za jednotu křesťanů 2019

Čtěte také: