Od září na CZŠ moderněji, zábavněji, zajímavěji

04.06.2019 Miroslav Bína

4. 6. 2019, České Budějovice; Diecézní biskup Vlastimil Kročil dnes požehnal nové výukové prostory na Církevní základní škole Rudolfovská při Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna. Od nového školního roku žáky čeká práce s mikroskopem nebo výuka vaření v příjemnějším prostředí a s moderními pomůckami.

Biskup Vlastimil Kročil (vpravo) s Janem Schreibem, pověřeným řízením školy; snímky: M. Bína/BCB

„Chceme dnes společně svolávat Boží požehnání na toto místo, kde se má hledat, nacházet a šířit pravda a také úcta k Bohu. Ať všichni, kdo zde budou vyučovat, dovedou uvádět v soulad lidskou moudrost a zjevenou pravdu. Svým životem ať dokáží dávat dobrý příklad. Studenti ať zde získávají pravé vědění a všechny potřebné znalosti, aby je i oni jednou mohli předávat dále“, vyprosil pro žáky i učitele otec biskup Vlastimil Kročil.

Ruku v ruce s požadavky moderních vyučovacích metod a potřebou zvýšit kvalitu výuky přírodopisu, informačních technologií a pracovních činností, byla v původním půdním prostoru základní školy provedena vestavba učeben přírodopisu, vaření, dvou kabinetů a sociálního zařízení pro žáky. Ty mohou současně rozšířit možnosti kvalitního zájmového mimoškolního vzdělávání žáků v souvisejících pracovních činnostech.

Prostor byl zateplen, osazen střešními okny a vikýři. Součástí úprav je nová elektroinstalace, rozvody vody, topení a klimatizace. Půdní prostor je propojen s chodbou, kde je výtah pro bezbariérový pohyb po škole, zejména pro žáky s pohybovým hendikepem. Další nová kmenová učebna současně umožní snížit celkový počet žáků v několika třídních kolektivech. V rámci celého objektu byla zajištěna konektivita díky nové počítačové síti. Ve vnitřním dvoře je žákům k dispozici ozelenělé atrium.

Nová klimatizovaná učebna v podkroví CZŠ

Úprava nových výukových prostor probíhala během uplynulých tří let. Investorem projektu „Zlepšení kvality výuky přírodních věd a praktického vzdělávání na CZŠ Rudolfovská“, v celkové výši přesahující 26,7 milionů, korun bylo samotné Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola. Projekt je podpořen z Integrovaného operačního programu Evropské unie.

 

O důvodech úprav a jejich praktických dopadech jsme hovořili Mgr. Janem Schreibem, který je pověřený řízením školy.

 

Co vyvolalo potřebu realizace nových učeben?

Za posledních deset let se počet dětí na církevní základní škole zdvojnásobil na současných 500. S tím souvisel postupný nedostatek vyhovujících prostor pro kmenové učebny i výuku odborných předmětů. Odborné učebny jsme proto změnili na kmenové a chyběly nám učebny pro specializované předměty. Současně postupně nedostačoval prostor pro volný pohyb dětí např. o přestávkách. Proto jsme rádi využili možnosti dotační podpory z IROP, za podpory odborníků z biskupství.

Žehnání nových prostor přihlíželi zástupci školy, zhotovitele, Jihočeského kraje a biskupství

O jaké výukové prostory se jedná?

Vybudovali jsme kuchyňku pro výuku vaření chlapců i děvčat. Jedná se o dovednost, která u žáků, z hlediska dalšího života, rozvíjí samostatnost a sebeobsluhu. Kuchyňka je vybavená moderní „bílou“ technikou, se kterou budou moci pracovat.

V souladu s trendem podpory přírodních věd je významnou posilou nová učebna přírodopisu, která doplní stávající učebny fyziky a chemie. Učebna přírodopisu je vybavená pomůckami, jako jsou modely lidského těla, nástěnné mapy a také mikroskopy. To žákům umožní zcela nové praktické činnosti, jako je práce s laboratorní technikou.

Třetí novou učebnou je další učebna kmenová. Pomůže nám splnit požadavky na menší počet žáků ve třídách, např. také s ohledem na začleňování žáků se znevýhodněním.

Prostor nové podkrovní přístavby

Jedna učebna byla nově vybavena výpočetní technikou a všechny nově vybudované učebny jsou propojeny s kabinety, kde mají vyučující zázemí pro přípravu výuky.

Úpravy se týkají také školního dvora…

Ano. Školní dvůr jsme obohatili o odpočinkovou zónu se zelení a lavičkami, kde budou žáci moci trávit volný čas mezi výukou. Chceme tím přispět k získání jejich návyků i v oblasti odpočinku a relaxace.

Jak konkrétně se novinky projeví ve výuce?

Projekt končí v červnu a se zapojením nových učeben počítáme od nového školního roku. Věříme, že výuku zpestří i nové interaktivní tabule. Komfort se zvýší pro žáky i učitele. Protože jsme dané předměty již vyučovali, nepředstavuje provoz nových učeben a pomůcek pro vyučující žádné nové nároky. Naopak díky menšímu počtu žáků při výuce se budou moci více zapojit, např. právě při práci s moderními pomůckami. Vaření nebo práce s mikroskopem bude moci probíhat v menších skupinkách, kdy si každý může vyzkoušet práci s přístroji. Nové výukové prostory můžeme v rámci motivace a spolupráce nabídnout i ostatním školám.

Pro pracovní vyučování je k dispozici moderně vybavená kuchyňka

Jak hodnotíte realizaci nových výukových prostor?

Projekt byl velmi náročný a vlastními silami bychom jej nebyli schopni uskutečnit. Velký dík proto patří zřizovateli školy – Biskupství českobudějovickému, otci biskupovi a všem zaměstnancům, kteří se na projektu podíleli, od přípravy projektové žádosti, přes realizaci až po administraci.

Děkuji za rozhovor.

(Autor článku: Miroslav Bína)